Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Concept HUM Bodembeheer voor reactie

10 augustus 2023  SIKB ontwikkelt een nieuwe handreiking voor toezicht en handhaving bij milieubelastende activiteiten in relatie tot bodembeheer. In deze HandhavingsUitvoeringsmethode (HUM Bodembeheer) komt ook toezicht en handhaving op de kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo) aan bod. Tot en met 11 september 2023 kunt u reageren op het concept.

Aanleiding voor het ontwikkelen van de HUM Bodembeheer is de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Het doel van de HUM Bodembeheer is het bieden van ondersteuning voor adequaat toezicht door de bevoegde gezagen. De concept HUM Bodembeheer heeft betrekking op het stelsel voor het omgevingsrecht, zoals dat vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt.

In de concept HUM Bodembeheer komen naast Kwalibo de volgende milieubelastende activiteiten (MBA) van het Besluit activiteiten leefomgeving aan bod:

  • graven in de bodem
  • saneren van de bodem
  • productie van bouwstoffen, grond en baggerspecie
  • transport van bouwstoffen, grond en baggerspecie
  • opslag van bouwstoffen, grond en baggerspecie op de landbodem
  • toepassen van bouwstoffen op de landbodem
  • toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem

Proces

De concept HUM Bodembeheer is voorbereid met een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van omgevingsdiensten, ILT, Rijkswaterstaat Bodem+ en het uitvoerend bedrijfsleven. Het penvoerderschap ligt in handen van FLO Legal.

Opzet concept HUM Bodembeheer

Voor de concept HUM Bodembeheer is de in 2010 door Bodem+ uitgegeven HUM Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gebruikt als basis. De HUM Bbk wordt door toezichthouders gebruikt als naslagwerk. Actualisatie naar de Omgevingswet is daarom gewenst. Bodem+ heeft in een eerder stadium besloten om de HUM Bbk niet aan te passen naar de Omgevingswet.

In de HUM Bodembeheer is de HUM Bbk-tekst aangepast naar het omgevingsrecht zoals dat geldt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Overige verouderde teksten zijn verwijderd of geactualiseerd. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd: ‘Graven’ (hoofdstuk 4) en ‘Saneren’ (hoofdstuk 5). Voor de inhoud van de nieuwe hoofdstukken is waar van toepassing gebruik gemaakt van de HUM Wet bodembescherming.

Voor situaties die onder het overgangsrecht van de Invoeringswet Omgevingswet of de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vallen, blijft het oude recht van toepassing. Provincies, gemeenten en omgevingsdiensten kunnen voor die situaties de oude HUM Wet bodembescherming en de oude HUM Besluit bodemkwaliteit toepassen.

Openbare reactie-ronde tot en met 11 september 2023

De concept HUM Bodembeheer wordt in de periode tot en met 11 september 2023 voorgelegd voor een openbare reactie-ronde.
U kunt uw reactie tot en met 11 september 2023 indienen bij SIKB met gebruikmaking van het reactie-formulier. De concept HUM Bodembeheer en het reactie-formulier kunt u onder aan deze pagina downloaden. U kunt het reactie-formulier mailen aan Annelies de Graaf van SIKB (annelies.degraaf@sikb.nl).
Ook voor vragen of opmerkingen kunt u per e-email contact opnemen met Annelies de Graaf.

Vervolgproces

Vaststelling van de definitieve documenten door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB wordt in het vierde kwartaal van 2023 verwacht. Daarna zullen de documenten worden gepubliceerd op de website van SIKB en zullen de betrokken partijen hierover worden geïnformeerd.

Documenten

Concept HUM Bodembeheer (versie 0.7)
Reactie-formulier concept HUM Bodembeheer (versie 0.7)