Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Toetsen interferentie

Regelgeving

Bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar worden geplaatst kunnen invloed hebben op de temperatuur van de ondergrond bij de 'buur-systemen'. Hierdoor kunnen bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar worden geplaatst elkaar positief of negatief beïnvloeden. 

In de regelgeving is vastgelegd dat het in werking hebben van een bodemenergiesysteem niet mag leiden tot zodanige interferentie met een eerder geïnstalleerd bodemenergiesysteem, dat het doelmatig functioneren van één van de desbetreffende systemen kan worden geschaad. Dit laatste noemen we 'interferentie'. 

Methode toetsen interferentie tussen gesloten systemen

Bijlage 2 van de BUM Bodemenergie deel 2 en de HUM Bodemenergie deel 2 voor gemeentelijke taken biedt een methode voor het toetsen van interferentie tussen gesloten systemen.

Uitgangspunt van de methode is dat sprake is van afname van het doelmatig functioneren van een klein bodemenergiesysteem, als de temperatuur van de ondergrond bij één of meer van de betrokken kleine gesloten systemen meer dan 1,5 °C daalt ten gevolg van de invloed van de nabijgelegen of nabij geplande bodemenergiesystemen.

De methode maakt gebruik van een rekentool, ITGBES (Interferentie Tool Gesloten BodemEnergieSystemen). ITGBES berekent de cumulatieve temperatuureffecten van dicht bij elkaar gele kleine gesloten bodemenergiesystemen (< 70 kW bodemzijdig vermogen). ITGBES is ontwikkeld voor eenvoudige standaardsituaties. De rekentool kan berekeningen uitvoeren voor situaties met maximaal 20 kleine verticaal geplaatste systemen met maximaal 6 bodemwarmte-wisselaars per systeem. Voor complexere situaties en/of grotere systemen, is modelmatige berekening van onderlinge temperatuureffecten nodig.

De 'methode toetsen interferentie tussen kleine gesloten systemen' en de rekentool ITGBES kunt u vinden onder Richtlijn 8200 op de pagina 'Richtlijnen en protocollen' (Bijlage 2 van de BUM en HUM BE deel 2). Ook de BUM BE deel 2 en de HUM BE deel 2 zijn op de pagina 'Richtlijnen en protocollen' te vinden.

Voor achtergrondinformatie over deze methode kunt u het rapport downloaden van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de rekentool ITGBES en de methode voor het toetsen van interferentie tussen gesloten bodemenergiesystemen.

Interferentie tussen open en gesloten systemen

In het “Onderzoek interferentie tussen open en gesloten bodemenergiesystemen” (IF Technology, Groenholland Geo-Energiesystemen en KWR Watercycle Research Institute, september 2013) zijn de gevolgen in kaart gebracht van de invloed tussen open en gesloten bodemenergiesystemen.

In het onderzoek zijn modelberekeningen uitgevoerd voor open bodemenergiesystemen met een energetische balans en voor gesloten bodemenergiesystemen die netto warmte aan de bodem onttrekken (koude-overschot), beide met gangbare temperaturen en temperatuurverschillen.

Uit het onderzoek blijkt dat de effecten op de beschouwde open en gesloten systemen op elkaar hebben minimaal zijn, zodat open en gesloten systemen in veel gevallen zonder problemen naast elkaar kunnen functioneren.

Voor meer informatie kunt u het Onderzoek interferentie tussen open en gesloten bodemenergiesystemen (2013) downloaden.