Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Waar kan bodemenergie

Of plaatsing van een bodemenergiesysteem op een locatie mogelijk is afhankelijk van de geschiktheid van de ondergrond en van het ruimtelijke beleid van de overheid.

Geschiktheid van de ondergrond

Voor open systemen geldt dat de bodem niet overal geschikt is voor rendabel gebruik van deze systemen. Voor open systemen is een zandige bodemopbouw noodzakelijk en moet de samenstelling van het grondwater aan bepaalde eisen voldoen. Onderstaande figuur toont de geschiktheid van de bodem voor open bodemenergiesystemen.
Voor gesloten systemen is de bodemopbouw minder van belang, waardoor deze bijna overal in Nederland mogelijk zijn.

Ruimtelijk beleid

Provincies en gemeenten kunnen beleid voeren om gebruiksfuncties en bijzondere waarden in de ondergrond te beschermen. Bijvoorbeeld voor de bescherming van drinkwaterwinningen of archeologische vondsten. Ook kunnen overheden zones aanwijzen waar bepaalde vormen van bodemenergie niet toegestaan zijn vanuit een oogpunt van bescherming van dergelijke belangen.