Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Uitvoering sanering

BRL SIKB 7000

Onder BRL SIKB 7000 vallen de uitvoering van saneringen in het kader van de Wet bodembescherming, de Waterwet en de Wet milieubeheer. Voor waterbodemsaneringen zie Waterbeheer.

Alleen activiteiten die een relatie hebben met de milieuhygiënische aspecten van de uitvoering van de sanering worden in de BRL beschreven. Zo zijn er dus geen ARBO-eisen opgenomen.

Bodemsaneringstechnieken

De Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit (zie: www.bodemrichtlijn.nl) geeft een overzicht van de inzetbaarheid van de meest gangbare bodemsaneringstechnieken (gegeven de verontreinigingsituatie, bodemopbouw en de saneringsdoelstelling).

Wanneer een saneringstechniek wordt ingezet die is behandeld in de Richtlijn herstel en beheer (water)bodems, wordt onderscheid gemaakt in bewezen en niet-bewezen technieken. Met een bewezen techniek wordt bedoeld: de situatie waarin een techniek volgens de de Richtlijn herstel en beheer (water)bodems toepasbaar is, gegeven de verontreinigingsituatie, bodemopbouw en saneringsdoelstelling.

Welk protocol?

In onderstaande tabel is het te gebruiken protocol per type saneringswerk vermeld.


protocol voor milieukundige verificatieprotocol voor processturingprotocol voor uitvoering 
Grondverzet  (in den droge of in den natte)600160017001 
Tijdelijke uitname grond t.b.v. leggen kabels en leidingen600160017004 
Onttrekken grondwater 600160017001 
Verticale afdichting600160017001 
Gestimuleerde aerobe afbraak60026002 of 70027002 
Bodemluchtextractie60026002 of 70027001 
Persluchtinjectie60026002 of 70027001 
Geohydrologische isolatie (met horizontale drains of verticale bronnen)60026002 of 7002 7002
Waterwet-handeling of Waterbodemsanering600360037003 

Noot:
De aannemer die in-situ saneringen onder protocol 7002 uitvoert, mag zelf de milieukundige processturing voor zijn rekening nemen zonder zelf gecertificeerd te zijn voor BRL SIKB 6000 (wel gelden dezelfde eisen; toetsing binnen de audits BRL SIKB 7000). 
De aannemer mag zelf mechanische boringen uitvoeren onder protocol 7002, zonder zelf gecertificeerd te zijn voor BRL 2100 (wel gelden dezelfde eisen).