Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Datastandaarden

Informatie-revolutie

Informatie wordt steeds belangrijker in onze kennisintensieve samenleving. En informatie is steeds meer digitaal beschikbaar. Overheden en marktpartijen spelen hier volop op in.

Digitale overheid

Het Rijk werkt hiervoor met andere overheden aan het traject Digitale Overheid en zet daarbij in op verschillende sporen:

  1. Mogelijk maken van aanvragen van vergunningen en indienen van meldingen via internet.
  2. Open data: overheden maken digitale informatie gratis beschikbaar voor gebruik door derden, bijvoorbeeld voor gebruik in apps en internetsites.
  3. Open standaarden: deze maken het mogelijk om digitale informatie uit te wisselen tussen overheden en met marktpartijen. Het Forum Standaardisatie beheert een overzicht van open standaarden, waarin ook de standaarden SIKB0101 en SIKB0102 zijn opgenomen.
  4. Centraal ontsluiten van digitale informatie die bij verschillende partijen beschikbaar is, zodat iedereen deze informatie kan (her)gebruiken.

Van sector-informatie naar informatie over de leefomgeving
SIKB en Informatiehuis Water (IHW) hebben deze uitdaging samen opgepakt door een inhoudelijke en ICT-afstemming van zaken die bodem en water gemeenschappelijk hebben: waarnemingen en metingen.
Hiermee is bereikt dat de informatie van bijvoorbeeld een gemeente (bodem data voor een bodemkwaliteitskaart) en de informatie van een waterschap (water en waterbodems ) gepresenteerd kunnen worden in één gemeenschappelijke kaart.

Bodem

In het bodem- en waterbeheer speelt informatie over de bodemopbouw en over de kwaliteit van (grond)water en (water-)bodem een cruciale rol.
De meeste bodeminformatie is al digitaal opgeslagen, maar nog niet voor iedereen toegankelijk. Met de brede implementatie van de standaard SIKB0101 en de harmonisatie van de gegevensstandaarden van de watersector en de bodemsector, heeft de sector al grote stappen gezet naar het voor iedereen toegankelijk maken van de beschikbare gegevens.
In de toekomst kunnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) met haar informatiehuizen, het initiatief BIDON en de Basis Registratie Ondergrond (BRO) bijdragen aan verdere verbetering van de digitale dienstverlening.

Water

Ook de Aquo-standaard – de uniforme taal voor de uitwisseling van gegevens binnen de watersector – kent inmiddels een groot gebruik. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. De Aquo-standaard wordt beheerd door het Informatiehuis Water (IHW). SIKB en IHW werken nauw samen in het CCvD Datastandaarden en zorgen voor inhoudelijke afstemming van standaarden, zodat ook uitwisseling tussen bodem en water mogelijk geworden is. Meer informatie over deze standaard op de website van Aquo.  

Archeologie

In de archeologie speelt informatie over de in situ en ex situ vindplaatsen een cruciale rol. De meeste informatie wordt tegenwoordig al digitaal opgeslagen, maar is nog niet voor iedereen toegankelijk. Met de implementatie van de standaard SIKB0102 zet de sector stappen naar het voor iedereen toegankelijk maken van de beschikbare gegevens.