Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bodemsanering

Bodemsanering is het door middel van maatregelen wegnemen en beperken van (de gevolgen van) bodemverontreinigingen.
De afgelopen 30 jaar is op een groot aantal locaties gesaneerd. Dat betrof de grond, het grondwater en de waterbodem. In die periode hebben bedrijven een scala aan technieken ontwikkeld om saneringen uit te voren of verontreinigingen effectief te beheersen.

Saneren van historische verontreinigingen

Inmiddels is dankzij al die inspanningen het aantal nog te saneren historische verontreinigingen sterk verminderd. Dat leidt tot een andere visie op beheer, wettelijke verantwoordelijkheden en financiering. Ook de inhoud van het begrip saneren is in de loop der jaren sterk gewijzigd: van volledige verwijdering naar het verwijdering van datgene wat daadwerkelijk aanzienlijke schade berokkent:

  • bij landbodems verschuift de aandacht in toenemende naar het beheren van verontreinigde locaties met gelimiteerd budget (asset management). Het gebiedsgericht omgaan met verontreinigd grondwater krijgt meer en meer aandacht;
  • de aanpak van waterbodems is onderdeel van de aanpak van het watersysteem als geheel geworden. Zie hiervoor het onderdeel Waterbodembeheer.

Voor nieuwe verontreinigingen geldt de zorgplicht

Tegelijk is duidelijk dat er geen nieuwe verontreinigingen mogen ontstaan (preventiebeleid, bodembescherming) en daar waar die toch ontstaat (calamiteit, onachtzaamheid) die volledig moet worden opgeruimd (zorgplicht).