Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Samengestelde grond

Gebruik

Voor gebruik in tuinen en openbaar groen wordt een mengsel van grond en groen toegepast. Deze samengestelde grond wordt aangeduid als grondproduct. Grondproduct wordt toegepast in tuinen, stadsparken en plantsoenen, rond bomen langs wegen, in trottoirs en parkeerplaatsen.

Wettelijk kader

Het toepassingsgebied van deze grondproducten is een toepassing als “grond op of in de bodem”, zoals gedefinieerd in het Besluit bodemkwaliteit. De producten dienen daarom te worden getoetst aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. De grondproducten moeten voldoen aan de Achtergrondwaarden voor toepassing op of in de bodem.
Grondproducten waarbij het organische stofgehalte ten gevolge van de dosering van compost of een andere organische stof van plantaardige herkomst is gestegen tot 10 % (m/m) of meer, vallen niet onder de werking van het Besluit bodemkwaliteit, maar onder het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

Milieuhygiënische verklaring o.b.v. 9335-4

Voor het toepassen van samengestelde grond is net als bij andere grond een milieuhygiënische verklaring nodig. Gebruik van protocol 4 van BRL 9335 leidt tot een erkende kwaliteitsverklaring (één van de toegelaten milieuhygiënische verklaringen).

De doelstelling van protocol 9335-4is om grondproducten die worden samengesteld op basis van grond en groenproducten waarvan de kwaliteit vooraf bekend is, te kunnen samenstellen en milieuhygiënisch te kunnen te kwalificeren volgens het Besluit bodemkwaliteit. Grondproducten waarin meer dan 20 % bodemvreemd materiaal aanwezig, dierlijke mest en zuiveringsslib vallen buiten het werkingsgebied van dit protocol.