Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Deponeren vondsten

Selecteren / deselecteren van archeologisch vondstmateriaal

In KNA-specificatie PS06 zijn de afspraken vastgelegd voor het selecteren en deselecteren van archeologisch vondstmateriaal. In deze specificatie staan richtlijnen (3 tabellen) voor selectie en deselectie van vondsten en monsters in het veld (fase 1) en tijdens de fase van uitwerking: de selectie voor deponering (fase 2). Deze richtlijnen zijn generiek bruikbaar voor alle depots, zowel de provinciale als de gemeentelijke. Bij het hanteren van de richtlijnen zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

  1. het door de bevoegde overheid genomen besluit met betrekking tot de te onderzoeken periode(n) en locatie is uitgangspunt bij de (de)selectie van vondst en monsters in het veld en tijdens de uitwerking;
  2. opgegraven vondsten, monsters en bijbehorende documentatie worden zo compleet mogelijk aangeleverd en beschreven conform KNA OS17.
  3. digitaal aanleveren van gegevens is niet verplicht, maar wel uitgangspunt. Indien gekozen wordt voor digitaal aanleveren is het verplicht deze aan te leveren met behulp van software die voldoet aan de standaard voor digitale uitwisseling van gegevens, SIKB-protocol 0102;
  4. kwetsbare materiaalcategorieën worden geconserveerd aangeleverd. Conservering dient zo snel mogelijk bewerkstelligd te worden. In afwachting van conservering dient het te conserveren materiaal tijdelijk opgeslagen te worden op een wijze die stabilisering van de staat van het object waarborgt (zie hiervoor OS11/OS11wb en OS16/OS16wb).

Depots kunnen afwijken van deze specificatie. Voor het toepassen ervan dient de opsteller van het PvE zich daarom altijd op de hoogte te stellen van de eisen van de betreffende depothouder/eigenaar.

Overzicht depotbeheerders en depothouders gemeente en provincie

Klik hier voor de lijst provinciale contactpersonen (depothouders) voor het maken van procesafspraken bij het selecteren / deselecteren van vondstmateriaal.

Klik hier voor de lijst gemeentelijke contactpersonen (depothouders) voor het maken van procesafspraken bij het selecteren / deselecteren van vondstmateriaal.