Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Minister van OCW

Aanwijzen monumenten

De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap wijst archeologische rijksmonumenten aan conform de Erfgoedwet. Tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet verleent de Minister van OCW, en namens deze de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bovendien de monumentenvergunning voor activiteiten op archeologische rijksmonumenten.

Aanwijzen certificerende instellingen

Daarnaast wijst – binnen het certificatie-systeem - de Minister van OCW de certificatie-instellingen aan conform de Erfgoedwet en het Besluit Erfgoedwet Archeologie. Ten laatste heeft de Minister van OCW een stelselverantwoordelijkheid.

De Erfgoedinspectie zal namens de Minister van OCW toezicht houden op de publieke normen, zoals het opgravingsverbod, de meldingsplicht en de rapportageplicht.