Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Opdrachtgever bij gravende werkzaamheden

Overleggen archeologisch rapport

Als het bestemmingsplan dat vereist of als het bevoegd gezag Wabo (meestal de gemeente, soms de provincie of het Rijk) dat heeft geëist, is de aanvrager van een omgevingsvergunning verplicht om een archeologisch rapport te overleggen waarin de archeologische waarde wordt vastgesteld van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord.

Eisen aan het archeologisch rapport

Als het bevoegd gezag daarvoor eisen heeft opgelegd, dan moet het archeologisch rapport daaraan voldoen. Deze eisen worden normaliter opgenomen in een Programma van Eisen (PvE). Als het bevoegd gezag geen eisen heeft opgelegd (er is geen door het bevoegd gezag Wabo goedgekeurd PvE), dan kan het PvE worden gevolgd dat is opgesteld in overeenstemming met protocol 4001.


Selectie-besluit

Als het bevoegd gezag Wabo naar aanleiding van het ingediende archeologische rapport met de waardering van de vindplaats een besluit heeft genomen over het al dan niet behoudenswaardig zijn van de vindplaats (in de praktijk aangeduid met de niet-wettelijke term ‘selectiebesluit’), dan is de opdrachtgever daaraan gebonden.

Dit (selectie-)besluit kan inhouden dat bij de voorgenomen werkzaamheden geen rekening hoeft te worden gehouden met archeologische waarden, bijvoorbeeld omdat deze er simpelweg niet zijn.
Het besluit kan ook inhouden dat het voorgenomen werk niet mag worden uitgevoerd (de vergunning voor de werkzaamheden wordt geweigerd).
Tot slot kan met het besluit worden bepaald dat het uitvoeren van de werkzaamheden alleen mag plaatsvinden wanneer aan bepaalde verplichtingen wordt voldaan. Deze verplichtingen worden dan opgenomen in voorschriften die aan de omgevingsvergunning worden verbonden (zie hiervoor bij bevoegdheden gemeente).

Voorschriften

De opdrachtgever (vergunninghouder) is verplicht deze voorschriften na te leven. Als in de vergunning het voorschrift is opgenomen dat opgravingen moeten worden gedaan, dan zal dat over het algemeen overeenkomstig een goedgekeurd PvE moeten geschieden.
De opdrachtgever is er direct voor verantwoordelijk dat de opgravingen voldoen aan het in de vergunning voorschreven PvE en de opdrachtnemer indirect (inhoudelijk).

Gecertificeerde opdrachtnemer

Daarnaast doet de opdrachtgever er goed aan om ervoor zorgen dat gravende werkzaamheden worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerde organisatie (zie hierna). Het ontbreken van een certificaat is voor de organisatie die de gravende werkzaamheden uitvoert een overtreding van de wet en brengt ook haar opdrachtgever in een lastige positie.