Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wet- en regelgeving

Degene die het initiatief neemt tot bijvoorbeeld een bouwwerk kan verplicht worden om een archeologisch onderzoek of een opgravingen te laten uitvoeren. Het wettelijk kader, het bevoegd gezag en de aard van de verplichtingen kunnen daarbij verschillen.

Wie archeologisch onderzoek verricht op land- of onder water moet voldoen aan de daarvoor opgestelde kwaliteitscriteria, voor opgravingen (inclusief gravend onderzoek, uitwerken, conserveren van vondstmateriaal) geldt bovendien een verplichting tot certificering.

Wetgeving verandert

In dit deel van de website een overzicht van het wettelijk kader zoals dat nu geldt. Het is dan goed om voor ogen te houden dat er recent diverse veranderingen zijn doorgevoerd en nog diverse veranderingen op stapel staan.
In onderstaand schema is dat zichtbaar.

De website beschrijft de periode vanaf 1 juli 2016 tot de komst van de Omgevingswet, (naar verwachting eind 2018).

  Periode   Regelgeving m.b.t. archeologie  
  Tot 1 juli 2016   Monumentenwet
Regelgeving mbt ruimtelijke ordening en bouwen (Wro, Woningwet, Ontgrondingenwet, Waterwet, Wabo etc).
 
  1 juli 2016 - 1 januari 2019   Erfgoedwet
Archeologische monumentenzorg in de Monumentenwet (hoofdstuk V, paragraaf 1)
Regelgeving m.b.t. ruimtelijke ordening en bouwen (Wro, Woningwet, Ontgrondingenwet, Waterwet, Wabo etc).
 
  Vanaf 2019   Erfgoedwet
Omgevingswet