Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarplan

Voor SIKB0101 en SIKB0102 zal de focus blijven liggen bij het faciliteren van een optimale data-uitwisseling binnen de keten van het bodembeheer en de archeologie. Waar noodzakelijk zullen verbeteringen in de standaard worden doorgevoerd.
Ontwikkelingen als Digitaal Stelsel Omgevingswet en de BRO Fase 2 (Milieukwaliteit) worden gevolgd en waar nodig zullen aanpassingen in de standaard worden doorgevoerd. In 2023 zullen we specifiek inzoomen op nationale en internationale normen die onze sectorale standaarden raken, waaronder met name de nieuwe NEN 3610:2022 en ISO 19156 (OMS).
Vanuit de Food/Feed-sector is inmiddels ook aangegeven op het gebruik van SIKB0101 over te willen stappen. Daarnaast is door gebruikers van SIKB0101 aangegeven dat er belangstelling is om SIKB0101/Metingen te voorzien van een Engelse vertaling. In 2023 zal worden bekeken hoe aan deze wensen invulling kan worden gegeven.

SIKB faciliteert het CCvD Datastandaarden niet alleen, maar samen met het Informatiehuis Water (IHW) en de Stichting RIONED. Ook hun activiteiten zijn in het Jaarplan 2023 opgenomen. Van het CCvD Datastandaarden gaat een belangrijke harmoniserende werking uit voor de uitwisseling van data binnen de gehele keten van Bodem, Archeologie en Water. Klik hier voor het Jaarplan Datastandaarden 2023.