Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bodembeheer

De bodem is de grond onder ons bestaan, en dat is letterlijk te nemen: we leven óp de bodem en ook ván de bodem, via het eten en drinken dat we eruit betrekken. Daarnaast speelt de bodem ook een cruciale rol in een hele reeks andere ecosysteemdiensten, zoals omzetting van organische stof en groene ruimte in de stad. De bodem heeft, als complex geheel, veel kenmerken. Om de ecosysteemdiensten optimaal te kunnen benutten is het van belang om die kenmerken te kennen. En omdat de bodem grotendeels onzichtbaar is, vraagt dat altijd gericht onderzoek. Naast het bij velen bekende onderzoek naar verontreiniging in de bodem is er dus nog veel meer te onderzoeken.

We zijn gewend om onderzoek naar verontreiniging uit te voeren door monsters te nemen en die te laten analyseren. Voor veel van het andere onderzoek zijn de afgelopen jaren nieuwe technieken beschikbaar gekomen, waarvan een aantal zich snel ontwikkelt.

Sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw is een breed spectrum aan technieken ontwikkeld voor het saneren van de bodem. In de wetenschap dat we in Nederland de meeste saneringen achter de rug hebben is het goed om ons te realiseren dat die kennis en technologie prima valt te exporteren naar landen waar ze nog niet zo ver zijn. Dat geldt ook voor het Nederlandse grondstromenbeleid. Ogenschijnlijk is daarvoor een ingewikkelde structuur opgebouwd, maar het is wel zo dat de mate van hergebruik van vrijkomende grond en bouwstoffenin ons land groot is dankzij die continue inspanningen in kwaliteit.

Een door de bodem geleverde dienst die in de toekomst steeds belangrijker gaat worden is de mogelijkheid van opslag van warmte en koude. Deze wordt via een installatie bruikbaar als bodemenergie. De opkomst van deze vorm van duurzame energie betekent ook een toename van het aantal mechanische boringen. Dergelijke boringen en het andere werk aan bodemenergiesystemen dienen goed uit te worden gevoerd; niet alleen om het gewenste resultaat te halen, maar ook om de zo belangrijke kwaliteiten van de bodem te behouden. Dit laatste geldt eigenlijk voor alle werkzaamheden in de bodem, ook voor bijvoorbeeld bronbemaling en voor het uitvoeren van sleufloze technieken. Aan bronbemaling, een bij bouwprojecten veel gebruikte methode om de grondwaterstand te verlagen, zitten de nodige risico's die beheerst moeten worden. Sleufloze technieken, in feite horizontale boringen, maken een snelle ontwikkeling door, waardoor minder sleuven hoeven te worden gegraven.

Wat voor bodembeheer geldt, geldt natuurlijk evengoed voor waterbodembeheer.

SIKB ondersteunt de bodemprofessional in het streven naar 'de goede dingen goed doen'. We richten daarbij de aandacht op ervaring en vakmanschap, vernieuwing van proces en techniek en duidelijke werkafspraken. Belangrijkste doel daarbij is het voorkomen van fouten in de hele keten van onderzoek, realisatie en besluitvorming en het verbeteren van de kwaliteit in de praktijk. In dit deel van de website vindt u, onder kennisdelen en innovatie, informatie over de implementatie van technische innovaties in de uitvoering: nieuwe technieken worden in de richtlijnen beschreven en de prestaties gevalideerd. Daarnaast uiteraard ook de betreffende wet- en regelgeving, alle relevante richtlijnen en protocollen en wie voor welke werkzaamheid is erkend en gecertificeerd.