Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BUM BE deel 1

Vergunningverlening

De BUM BE deel 1 biedt voor ondersteuning van de vergunningverlening voor open bodemenergiesystemen de volgende elementen:

  • Toetslijsten voor de besluiten die de provincie moet nemen. De toetslijsten geven een overzicht van de wettelijke eisen. Daarbij is voor iedere eis een vertaling gemaakt naar toetscriteria, in de vorm van vragen die het bevoegd gezag beantwoordt bij de beoordeling van de aanvraag. Tevens bevatten de toetslijsten een toelichting op deze toetscriteria;
  • Uitleg over de te volgen procedures voor de Watervergunning en de ontheffing in het kader van de Provinciale Milieu Verordening;
  • Een model-vergunning voor open bodemenergiesystemen in het kader van de Waterwet. De model-watervergunning integreert alle aspecten van de regelgeving. Het model geeft waar mogelijk doelvoorschriften. Door het werken met uniforme vergunningen wordt het beheer van bodemenergiesystemen door marktpartijen eenvoudiger en efficiënter.

Verkorte effectenstudie middelgrote open bodemenergiesystemen

Uit onderzoek blijkt dat open bodemenergiesystemen tot een omvang van 50 m³/uur en 250.000 m³/jaar (middelgrote open systemen) in de meeste gevallen een verwaarloosbaar effect hebben op de ondiepe grondwaterstanden. Daarom volstaat bij middelgrote open bodemenergiesystemen veelal een verkorte effectenstudie.
Zie voor meer informatie de presentatie van het onderzoek naar de hydrologische invloed van middelgrote open bodemenergiesystemen voor een aantal veel voorkomende geohydrologische situaties.

De BUM BE deel 1 biedt voor de verkorte effectenstudie bij middelgrote bodemenergiesystemen de volgende elementen:

  • Een beslissysteem verkorte effectenstudie middelgrote open systemen. Hiermee kan de uitvoerder van de effectenstudie bepalen of een verkorte effectenstudie voor een specifiek middelgroot open bodemenergiesysteem mogelijk is (opgenomen in bijlage 3 van de BUM BE deel 1).
  • Een rapportage-format voor efficiënte en uniforme rapportage van de verkorte effectenstudie.

Lozing van grondwater

Voor de procedures en de beleidsmatige voorkeursvolgorde voor lozen van grondwater bij de aanleg en het onderhoud van open bodemenergiesystemen, verwijst de BUM BE deel 1 naar de Handreiking lozingen bij bodemenergie-installaties.