Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Evaluatie kwaliteitssysteem

Op 1 juni 2016 is -tegelijk met de invoering van de Erfgoedwet- voor de Nederlandse archeologie een nieuw kwaliteitssysteem in werking getreden. De basis voor dit kwaliteitssysteem wordt gevormd door certificering op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de Beoordelingsrichtlijn n (BRL) 4000. Daarnaast is er de (verplichte) registratie van archeologen (‘actoren’) die (proces)stappen uitvoeren die in de protocollen van de KNA beschreven staan.

Het CCvD Archeologie heeft bij aanvang van de implementatie van dit nieuwe systeem besloten om dit na ca. 2 jaar te laten evalueren, zodat indien nodig tijdig aanpassingen doorgevoerd kunnen worden als er bijvoorbeeld knelpunten zouden zijn met de (her)registratie van actoren. 

Deze evaluatie is in 2019 uitgevoerd door bureau SIRM op basis van een door het CCvD vastgesteld Plan van Aanpak. De evaluatie berust op een combinatie van desk research, interviews, webenquêtes en een veldraadpleging, en moet antwoord geven op de volgende twee centrale vragen:

•    Is het nieuwe kwaliteitssysteem voldoende toegesneden op de KNA?
•    Borgt het nieuwe kwaliteitssysteem de KNA-kwaliteit in de uitvoering in voldoende mate?
De beantwoording van deze twee vragen geschiedt aan de hand van deelvragen. Deze hebben betrekking op (1) de aard van het nieuwe kwaliteitssysteem, (2) de werking daarvan, (3) de kwaliteit en het vakmanschap en (4) de invloeden van andere partijen op het kwaliteitssysteem. 

Het rapport van SIRM is in maart 2020 vastgesteld door het CCvD. Via de verslagen van het  CCvD, de nieuwsbrief  en op deze pagina houden we u op de hoogte over het vervolg. 

Link naar het Plan van Aanpak 
Link naar Uitgangspuntendocument (Plan van Aanpak)
Link naar het eindrapport van SIRM Graven naar verbetering 

Gerelateerd