Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Evaluatie kwaliteitssysteem en vervolg 2021 - 2022

Werkt het kwaliteitssysteem archeologie op basis van -wettelijk verplichte- certificering zoals bedoeld?’ ‘Is het voldoende toegesneden op de KNA?’ Op die en andere vragen van het CCvD Archeologie (verder: CCvD) werd naar aanleiding van de evaluatie van het kwaliteitssysteem in 2020 vanuit het werkveld ‘ja’ gezegd, maar met de nodige kanttekeningen. Een belangrijke conclusie is dat het kwaliteitssysteem de uitvoering goed borgt en voor een gelijk speelveld zorgt, maar niet automatisch tot inhoudelijke kwaliteit (betekenisvolle archeologie) leidt. =

Bij het aanbieden van het evaluatierapport aan de minister van OCW heeft het CCvD per brief aan de minister aangegeven dat zij zich herkent in de conclusies van de Evaluatie. “De kern van het systeem was om een niveau van basiskwaliteit van archeologisch onderzoek neer te leggen, en dat is grotendeels gelukt“. Daar waar ruimte is voor verbetering heeft het CCvD besloten om zelf haar verantwoordelijkheid te nemen door daaraan een vervolg te geven. 

 

Vier kartrekkers uit het CCvD zijn in 2021 van start gegaan. Als basis dienden vier notities waarin de kernproblemen uit de evaluatie nader geduid werden. Daarbij was een belangrijk onderscheid voor het CCvD of het knelpunt onder de primaire verantwoordelijkheid van het CCvD zelf ligt en waar de oplossing elders gezocht moet worden. De vier thema’s waarmee de kartrekkers aan de slag zijn gegaan waren: 

 

1.     Kwaliteit en Innovatie (kartrekker Bart Vermeulen)

2.     Actoren (kartrekker Jeroen Flamman)

3.     Prijs en Regeldruk (kartrekker Hans Koopmanschap)

4.     Waterbodems (kartrekkers Bjørn Smit en Henk van der Velde)

 

Op basis van gespreksrondes met collega’s en achterbannen is vervolgens het net opgehaald. Dit is gedaan op basis van een lijst waarin per hoofd- en subthema het probleem, de mogelijke oplossing en voorgestelde actie is weergeven. Op 6 oktober 2021 heeft het CCvD deze lijst met knelpunten en acties vastgesteld. Aan deze acties zal het CCvD Archeologie de komende tijd waar mogelijk een concreet vervolg geven. Dat zal gedaan worden via het Jaarplan Archeologie en door het actief betrekken van de nieuw opgerichte KNA Gebruikersgroep. Ook heeft een afvaardiging namens het CCvD overleg gehad met de Adviescommissie van de Raad voor Cultuur in het kader van de evaluatie van de Erfgoedwet. Hier ging het vooral om onderwerpen waarvoor het CCvD niet zelf aan de lat staat, zoals de rol van de bevoegde overheid in relatie tot archeologie. 

Link naar de brief van het CCvD vervolg op de evaluatie

Lijst met knelpunten en acties 

Het rapport met de evaluatie door bureau SIRM is in maart 2020 vastgesteld door het CCvD. Zie hieronder de gerelateerde documenten:

Link naar het Plan van Aanpak 
Link naar Uitgangspuntendocument (Plan van Aanpak)
Link naar het eindrapport van SIRM Graven naar verbetering