Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Kennisdelen en innovatie

Een datastandaard succesvol implementeren is een langjarig proces. Een datastandaard moet daarom toekomstbestendig zijn. Om dat te borgen is vooruitzien in een hecht netwerk van gebruikers van informatie en leveranciers van systemen essentieel.

Vooruitzien

Meer nog dan bij andere onderwerpen geldt dat het bij datastandaarden belangrijk is om vooruit te zien. In dit werkveld spelen vele ontwikkelingen en het is van belang om die ontwikkelingen in samenhang te bezien.

  • de inhoudelijke ontwikkelingen op het vakgebied (bodem, water, archeologie): wat verandert er en wat voor consequentie heeft dat voor de behoefte aan (uitwisseling van) informatie?
  • integraal werken: hoe geven we de digitale afstemming met andere sectoren (met name ruimte en water) daadwerkelijk vorm?
  • de consequenties van het traject Digitale Overheid en wetgeving (Digitaal Stelsel Omgevingswet, BRO);
  • internationale standaarden zoals ontwikkeld in het kader van Europese INSPIRE-richtlijn krijgen steeds meer vorm en inhoud. De impact op termijn is groot als het gaat om ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid.

Toekomstbestendig

Het SIKB-netwerk van gebruikers van informatie en leveranciers van software spant zich in om mogelijkheden voor digitaal werken te creëren op een zodanige wijze dat deze toekomstbestendig zijn. Daarom zorgen we voor een tijdige aansluiting op (wijzigingen in) nationale en internationale standaarden en regelgeving. Tevens worden regelmatig initiatieven ondernomen om de implementatie van de standaarden in de dagelijkse praktijk te bevorderen. In lijn met de trend in het omgevingsbeleid streven we ook naar samenhang met data-uitwisseling bij water.

In het menu links een overzicht van dergelijke initiatieven.

Netwerk

Ter bevordering van een goed functionerend bodeminformatiebeheer organiseren RWS Leefomgeving/Bodem+ en SIKB twee keer per jaar het Platform Informatiebeheer.

Kijk voor het uitwisselen van kennis en ervaring ook eens op Linkedin groep Bodeminformatiebeheer

Het jaarlijkse SIKB-jaarcongres voor en door alle betrokkenen bij kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bodem, water, archeologie, bodembescherming en data-gebruik.