Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Milieukwaliteit in de Basisregistratie Ondergrond

Overal waar graafwerkzaamheden gepland worden, is milieukwaliteit aan de orde. Allereerst moeten degenen die graven weten waaraan zij al dan niet blootgesteld worden (ARBO-wetgeving). Maar het is ook belangrijk te weten hoe het staat met de milieukwaliteit van bodem en ondergrond als je plannen maakt voor bijvoorbeeld woningbouw, klimaatadaptatie en energietransitie. Ook daarbij wordt veel gegraven. En dan wil je weten waar het schoon is en je kunt bouwen en graven of waar de grond vervuild is en je eerst maatregelen moet treffen. Zo moet je ook weten wat je moet doen met de grond die vrijkomt bij werkzaamheden. Daarom wordt er veel milieuhygiënisch bodemonderzoek gedaan.


Bron: https://basisregistratieondergrond.nl/publish/pages/201593/dsc_0261_1.jpg

BRO Fase 2: Milieukwaliteit
De Basisregistratie Ondergrond (BRO) zal worden uitgebreid met het domein Milieukwaliteit. Dit naar aanleiding van een onderzoek van SIKB, Verdonck Klooster & Associates en DoorGrond Advies, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programmabureau BRO. De conclusie was dat het veel meerwaarde heeft om in de BRO stapsgewijs ook milieuhygiënische gegevens op te nemen. De BRO bevat al een breed scala aan informatie over de ondergrond. Het maatschappelijk draagvlak is groot om daaraan ook informatie over schone of verontreinigde bodem, van publieke en private organisaties toe te voegen.
Het domein Milieukwaliteit bevat informatie over de landbodem, drogere oevergebieden en het grondwater. De waterbodem valt buiten de scope.

Eerst bestaande datasets, dan nieuwe informatie
Het domein Milieukwaliteit zal eerst focussen op bestaande digitaal beschikbare datasets. Daarna is het verzamelen van nieuw ontstane informatie over de milieukwaliteit van bodem en ondergrond aan de beurt. De nieuwe en bestaande verzamelde datasets bieden samen een volledig inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. De registratie van PFAS-stoffen zal hier onderdeel van uitmaken.

Stapsgewijs
Fase 2 van het programma verloopt, net als Fase 1, in stappen (agile). In de periode 2022-2024 worden de standaarden en ketensystemen ontwikkeld. Daarna volgt in de periode 2024 - 2026 het aansluiten van de bronhouders en de migratie van de bestaande gegevens. Het programma stuurt daarbij op maatschappelijke waarde creatie - in lijn met het regeerakkoord. De grootste baten liggen in centrale opslag en ontsluiting van bestaande publieke en private gegevens in de BRO. Deze zijn nu versnipperd over veel organisaties en niet altijd gemakkelijk vindbaar. Daarna volgt het opnemen van de nieuw ingewonnen data.

Standaard SIKB0101 is basis
Bij de standaardisatie van de milieukwaliteit (inclusief PFAS) is het uitgangspunt dat de open uitwisselstandaard SIKB0101 als basis dient voor de ontwikkeling van IMBRO/IMBRO-A standaard. Geonovum en SIKB zetten zich samen met de sector in voor de realisatie van deze BRO-standaarden. TNO Geologische Dienst Nederland realiseert, net als in Fase 1, de benodigde ketenvoorzieningen voor leveringen aan de Landelijke Voorziening BRO, en voor het verstrekken van gegevens.

FAQ’s
Op de website basisregistratieondergrond.nl is meer informatie te vinden over deze Fase 2.
Daarnaast is ook een groot aantal vragen – en hun antwoorden – hier te vinden. 

Sprintreviews
Iedere vier weken vindt een sprintreview plaats voor Milieukwaliteit. Een uitnodiging hiervoor wordt breed verspreid onder iedereen op de mailinglist Ketendag. Aanmelden kan hier