Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Uitwisselen data bodem

Uitwisselen van bodeminformatie in de praktijk

Digitaal uitwisselen van (water-)bodemgegevens tussen marktpartijen in de keten van het bodembeheer is al jaren dagelijkse praktijk. Grote hoeveelheden bodemdata gaan voortdurend over het net. Veldwerkbureaus en laboratoria leveren hun resultaten digitaal aan bij adviesbureaus. Het toetsen van de resultaten aan de normen door de adviesbureaus verloopt geautomatiseerd, vaak via digitale uitwisseling tussen de informatiesystemen van de adviesbureaus en de webservice van BoToVa. De uitwisseling van bodemdata verloopt via de open standaard SIKB0101.

Ook tussen markt en overheden wint digitale uitwisseling van bodemgegevens terrein. Steeds meer overheden vragen bij het indienen van bodemonderzoeken in het kader van vergunningaanvragen en meldingen de onderzoeksgegevens in digitaal formaat. Ze importeren de digitaal ontvangen gegevens rechtstreeks in het eigen bodeminformatiesysteem en voegen alleen nog de eigen conclusies toe.

Bron: Rijkswaterstaat Leefomgeving

Uitwisseling tussen overheden onderling vindt op grote schaal plaats, zowel tussen gemeenten/omgevingsdiensten en provincies, als tussen gemeenten en omgevingsdiensten. Een steeds groter deel van deze uitwisseling vindt geautomatiseerd plaats met behulp van de landelijke Uitwisselservice (UWS). Een selectie van de geregistreerde gegevens wordt landelijk ontsloten via het Bodemloket (DINO BLK).

Bron: Rijkswaterstaat Leefomgeving