Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Integratie bodem & water

Van sector-informatie naar informatie over de leefomgeving
Een belangrijke pijler van de Omgevingswet en van het Convenant Bodem en Ondergrond is het ontsluiten van digitale informatie om in de verschillende informatievragen te kunnen voorzien. We genereren niet langer alleen informatie om ons eigen bodem- en waterbeleid te maken, maar ook onze omgeving wordt van onze informatievoorziening afhankelijk: planvormers, natuurbeheerders, projectontwikkelaars, etc.
De opgave is om de beschikbare informatie op een zo efficiënt en toegankelijk mogelijke manier beschikbaar te stellen,waarmee we gebruikers in staat stellen om integraal naar hun opgaven te kijken. Zodat ze water en bodem op een goede manier bij hun plannen en keuzes betrekken.

Mogelijkheden
In een tijd waarin gevraagd wordt om informatie over 'leefomgeving' (in plaats van sector-informatie over bodem, water, archeologie sec) staat de professional voor de vraag: hoe kun je vorm geven aan die behoefte?
SIKB en Informatiehuis Water (IHW) hebben deze uitdaging samen opgepakt door een inhoudelijke en ICT-afstemming van zaken die bodem en water gemeenschappelijk hebben: waarnemingen en metingen.
Hiermee is bereikt dat de informatie van bijvoorbeeld een gemeente (bodem data voor een bodemkwaliteitskaart) en de informatie van een waterschap (water en waterbodems ) gepresenteerd kunnen worden in één gemeenschappelijke kaart.

Een gezamenlijk uitwisselformaat voor bodem en water

Door SIKB en het Informatiehuis Water (IHW) is een gezamenlijk uitwisselingsmodel ontwikkeld voor waarnemingen en metingen in de domeinen Bodem en Water: Informatiemodel voor metingen (IM Metingen). IM Metingen richt zich op de registratie van boorgegevens, monsternamen en analyses aan deze monsters en andersoortige waarnemingen aan bodem en water. Met deze gezamenlijke aanpak is een eenduidige uitwisseling binnen en tussen deze sectoren gegarandeerd.

De techniek van het IM Metingen
Het model is gebaseerd op de OGC-standaard Observations&Measurements die de basis vormt voor de in ontwikkeling zijnde ISO 19156. Tevens past IM Metingen naadloos in de structuur voor modellen voor Geoinformatie conform de NEN 3610 en is daarmee één van de pijlers is voor de Nederlandse invulling van de Europese INSPIRE-richtlijn.

Implementatie
Het model is sinds versie 11 van SIKB0101 volledig geïntegreerd in SIKB0101. Sinds eind 2015 is IM Metingen ook opgenomen in de Aquo-standaard voor water. Het IM Metingen wordt door SIKB en IHW gezamenlijk beheerd in het CCvD Datastandaarden.