Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bodembescherming

Bij bedrijfsmatige activiteiten kunnen vloeistoffen op de werkvloer terecht komen. Bodembescherming voorkomt dat deze vloeistoffen in de bodem terecht komen en bodemverontreiniging veroorzaken.

Beschermen van de bodem kan op verschillende manieren: met maatregelen (bijv. goed onderhoud van voorzieningen, training van personeel; opruimfaciliteiten, incidentenmanagement) en met fysieke voorzieningen (vloeren, lekbakken, dubbelwandig uitvoeren van tanks etc).

De aard en omvang van bodembedreigende activiteiten bepalen welke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen nodig zijn. Dit is uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). De wettelijke eisen aan de bodembescherming zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit of in de milieuvergunning.
Als blijkt dat de bodem is verontreinigd moet de houder van de inrichting de bodemkwaliteit herstellen.

Dit deel van de website bevat:

  • informatie voor de opdrachtgever over maatregelen en voorzieningen;
  • richtlijnen voor de aannemer over het aanleggen of herstellen van vloeistofdichte voorzieningen, met name vloeren, verhardingen, bedrijfsrioleringen;
  • richtlijnen voor de inspecteur over het inspecteren van vloeren, bedrijfsrioleringen, tanks, IBC-werken en bezinkbassins;
  • checklists voor het overheidstoezicht op die voorzieningen;
  • expert-advies van de Advieskamer Bodembescherming of de Advieskamer Stortbesluit voor o.a. het ontwerp van dergelijke voorzieningen.

Bodembescherming heeft een nauwe relatie met externe veiligheid.
Zie voor richtlijnen de website publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl