Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Klachten en Bodemsignaal

In het algemeen probeert een ieder zijn werk natuurlijk goed te doen. Maar wat zijn uw mogelijkheden als er bij de uitvoering van werkzaamheden iets mis gaat?

1. Overleg met uitvoerder / klacht indienen
U kunt bij de uitvoerder zelf aan de bel trekken. De eerste stap die bij de oplossing van klachten kan worden genomen is het opnemen van contact met de certificaathouder. Probeer altijd samen, binnen redelijke termijn, te komen tot een oplossing. Veel klachten ontstaan door gebrekkige communicatie en verkeerde verwachtingen. Uiteraard is ook de formulering van uw opdracht (het contract) van belang.

Leidt dit niet (tijdig) tot een oplossing, of is er sprake van milieudelicten, dan kan de certificerende instelling, de Raad voor Accreditatie of de SIKB ingeschakeld worden. Klachten kunnen worden gedeponeerd bij:

  • de certificerende instelling: voor klachten over gecertificeerde organisaties (bij bodembescherming: volgens BRL SIKB 7700 gecertificeerde aannemers);
  • de Raad voor Accreditatie: voor klachten over certificerende instellingen en inspectie-instellingen;
  • de SIKB: voor klachten over het gebruik van het keurmerk door niet-gecertificeerde of niet-geaccrediteerde organisaties.

    Deze instellingen zullen de klacht onderzoeken en, indien nodig, corrigerend optreden. Dit zal meestal bestaan uit een verbeteractie. Het kan ook gaan om een waarschuwing of het schorsen of eventueel intrekken van het certificaat. De betreffende BRL (c.q. accreditatieschema) bepaalt wat voor sanctie van toepassing is (zie de paragraaf over sancties in het document ). De klager ontvangt schriftelijk bericht over de afhandeling.

    Als in aanvulling op de certificatie of accreditatie ook een erkenning verplicht is wordt van schorsing of intrekking van het certificaat door de certificerende instelling resp. de Raad voor Accreditatie ook mededeling gedaan aan Bodem+ (art 20 Besluit bodemkwaliteit). Het schorsen of intrekken van het certificaat leidt in beginsel ook tot het schorsen of intrekken van de KWALIBO-erkenning (art 23 Besluit bodemkwaliteit).

2. Bodemsignaal: melding aan Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een toezichtloket bodem ingericht. Bij het toezichtloket kunt u signalen afgeven over bedrijven / overheden die vermoedelijk bodemregelgeving of bouwstoffenregelgeving overtreden ('Bodemsignaal'). Ook kunt u andere misstanden die betrekking hebben op bodem melden. Om een Bodemsigaal af te geven klik hier.