Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Toelichting

Een goede kwaliteit van het geleverde werk is belangrijk. Het bewaken van deze kwaliteit gebeurt in een combinatie van private borging en publiek borging.
Het gaat om certificaten of accreditaties (privaat georganiseerd toezicht) en erkenningen (publiek georganiseerd toezicht).
Organisaties die beschikken over een certificaat of accreditatie en over een erkenning hebben laten zien dat zij in staat zijn werkzaamheden op een kwalitatief goede manier en volgens de binnen het werkveld vastgestelde regels uit te voeren.

Hoe werkt certificatie?

De certificatie-instelling toetst middels audits of de organisatie de activiteiten conform de SIKB-documenten uitvoert. De organisatie heeft de certificatie-instelling hiervoor zelf ingeschakeld en opdracht verleend.
Bij een positieve conclusie van de audit wordt het certificaat verleend. Periodiek wordt getoetst of de organisatie nog steeds voldoet aan de gestelde eisen en het certificaat gecontinueerd kan worden. Voorbeelden van organisaties die een certificaat voor hun activiteiten kunnen behalen zijn aannemers voor het aanleggen en herstellen van bodembeschermende voorzieningen.
Certificatie-instellingen moeten op hun beurt kunnen aantonen dat ze in staat zijn hun toetsende werk goed uit te voeren. Daartoe moeten ze zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, zie ook hieronder. Klik hier voor meer informatie over certificatie-instellingen.

Hoe werkt accreditatie?

De Raad voor Accreditatie toetst middels audits of geaccrediteerde organisaties werken conform de RvA-richtlijnen en SIKB-documenten. De organisatie heeft hiervoor de RvA zelf ingeschakeld en opdracht verleend.
Bij een positieve conclusie van de audit wordt de accreditatie verleend. Periodiek wordt getoetst of de organisatie nog steeds voldoet aan de gestelde eisen en de accreditatie gecontinueerd kan worden. Voorbeelden van organisaties die een accreditatie kunnen behalen zijn certificatie-instellingen, inspectie-instellingen en laboratoria. 
Klik hier voor meer informatie over de Raad voor Accreditatie in relatie tot het werkgebied van SIKB.

Logo: kwaliteit zichtbaar maken

Certificatie en accreditatie zijn middelen om te laten zien dat je voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Maar je wil dit wel uitdragen en zichtbaar maken aan anderen. Dit kan door het logo van het keurmerk te voeren op bijvoorbeeld de offerte en rapportage. Klik hier voor meer informatie over logo's en keurmerken.

Fouten voorkomen en klachten

Activiteiten in het kader van bodembescherming zijn grotendeels mensenwerk. Ondanks kwaliteitsborging door de organisatie en het toezicht (certificatie en accreditatie) kunnen dingen verkeerd gaan. Wat u kunt doen als u merkt dat zaken niet goed worden uitgevoerd, leest u hier.

Erkenningen Besluit bodemkwalilteit (Bodem & water, bodembescherming)

Voor een aantal activiteiten is in de regelgeving bepaald dat naast een certificaat (of accreditatie) tevens een erkenning (beschikking namens de minister van Infrastructuur en Milieu) vereist is.
Niet alle richtlijnen van SIKB vallen onder de erkenningsplicht. Welke activiteiten onder de erkenningsplicht vallen is bepaald in artikel 2.1 van de Regeling bodemkwaliteit. 
Rijkswaterstaat Leefomgeving verleent de erkenningen namens de minister I&M. Klik hier voor meer informatie over de erkenningen op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Rol van SIKB: beheerder van documenten

SIKB maakt en onderhoudt documenten op basis waarvan organisaties zich kunnen laten certificeren of accrediteren. 
In geval van certificatie noemen we deze documenten beoordelingsrichtlijnen (met bijbehorende protocollen). Een beoordelingrichtlijn met bijbehorende protocollen wordt tezamen een certificatieschema genoemd.
In geval van accreditatie gaat het om accreditatieschema's (zoals inspectierichtlijnen of laboratorium-voorschriften) en bijbehorende protocollen.
SIKB certificeert en accrediteert niet zelf, dat doen de certificatie-instellingen (in geval van certificatie) en de Raad voor Accreditatie (in geval van accreditatie) op basis van de SIKB-documenten.

Tevens maakt SIKB documenten voor het goed uitvoeren van de overheidstaak (beschikkingen, toezicht). Meer informatie over SIKB zie Over SIKB