Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Grond, baggerspecie en bouwstoffen

Wie grond, baggerspecie of steenachtige bouwstoffen gaat toepassen op of in de bodem, moet voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
Bij particulieren gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van een oprit of bij het ophogen van een tuin. Voor overheden of bedrijven betreft het bijvoorbeeld ophogingen van terreinen, grondverbetering of aanleg van grondlichamen voor ecoducten, dijken, wegen.

Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is het voorkomen van bodem- en waterverontreiniging. Daarnaast bevordert het Besluit het hergebruik van grondstoffen, zodat minder materiaal wordt gestort en minder nieuwe grondstoffen hoeven te worden gewonnen.

Het Besluit bodemkwaliteit geldt voor alle betrokkenen; van producenten en vervoerders tot aannemers en eigenaars.  Allen zijn aanspreekbaar en moeten de kwaliteit kunnen aantonen aan de hand van een milieuhygiënische verklaring en/of een afleveringsbon.