Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Erkenning bodemenergie

Certificaat en erkenning vereist

Ontwerp, detailengineering, realisatie en beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen mag sinds 1 oktober 2014 alleen worden uitgevoerd door bedrijven die een erkenning hebben van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Dit is wettelijk vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Om die erkenning te halen is een certificaat voor de relevante beoordelingsrichtlijn (BRL) nodig. Deze certificaten worden afgegeven door private certificerende instanties (CI's). Bedrijven die over een certificaat beschikken kunnen bij Rijkswaterstaat Leefomgeving de erkenning aanvragen.

De Regeling bodemkwaliteit legt vast welke beoordelingsrichtlijnen voor de erkenning voor werkzaamheden voor bodemenergiesystemen van toepassing zijn. Dit zijn de volgende drie beoordelingsrichtlijnen:

  • Het bedrijf dat werkzaamheden voor het gebouwzijdige deel van het systeem moet beschikken over een erkenning op grond van KvINL BRL SIKB 6000-21 ''Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen'. Deze BRL is in beheer bij InstallQ en verkrijgbaar via de website van InstallQ.
  • Het bedrijf dat werkzaamheden voor het bodemzijdige deel van het systeem uitvoert moet beschikken over een erkenning op grond van SIKB BRL SIKB 11000 'Ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud ondergronds deel bodemenergiesystemen'.
    De technische uitvoeringseisen die gelden bij deze BRL zijn vastgelegd in protocol 11001. U vindt de BRL en het protocol bij Richtlijnen en protocollen onder BRL SIKB 11000.
  • Het boorbedrijf dat de boring(en) plaatst, of de bronnen of bodemlussen buiten gebruik stelt, dient erkend te zijn op grond van BRL SIKB 2100 'Mechanisch boren'. De technische uitvoeringseisen die gelden bij deze BRL zijn vastgelegd in protocol 2101. U vindt de BRL en het protocol bij Richtlijnen en protocollen onder BRL SIKB 2100.

Erkende bedrijven zoeken

De erkende bedrijven vindt u bij Erkend en gecertificeerd.