Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Aanwezig zijn op locatie bij kritische werkzaamheden

De milieukundige begeleider hoeft voor zijn werkzaamheden niet continu op locatie aanwezig te zijn: aanwezigheid op locatie is vereist als de aannemer kritische werkzaamheden uitvoert.

Onder kritische werkzaamheden wordt verstaan: alle werkzaamheden in de (water)bodem die het resultaat van de (water)bodemsanering (kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te verwijderen grond/bagger en verontreinigingen.

Voorbeelden van kritische en niet-kritische werkzaamheden vindt u in het betreffende protocol (definities in hoofdstuk 1).