Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Aanpak knelpunten

Om de knelpunten bij bronbemalingen effectief aan te pakken zijn de volgende initiatieven ondernomen waarin (het delen van) kennis, ervaring, het creëren van duidelijkheid en het maken van afspraken centraal staan:

 • bevorderen kennis over risico's van bemalen
  In de brochure “Hoe voorkom ik problemen bij tijdelijk grondwaterstandverlagingen” wordt de problematiek rondom bemalingen op hoofdlijnen geschetst. Daarnaast zijn in de brochure de belangrijke risico's genoemd en zijn tips gegeven om deze risico's te beheersen. Klik hier om de brochure te bestellen.
 • kennisopbouw
  Op basis van in praktijk opgedane ervaringen is de cursus 'Bemalingen bij bouwprojecten' ontwikkeld die wordt verzorgd door Pao.
 • bevorderen uitwisselen van kennis en ervaringen
  Tijdens bijeenkomsten van het Platform Bronbemalen delen vakgenoten kennis en ervaringen op basis van actualiteiten en cases over bronbemalingen. Meer informatie
 • website bronbemalen.nl
  Deze speciale website is ingericht om te fungeren als kennisportal en alle ins en outs van bronbemalingen te kunnen toelichten.

 • duidelijke eisen en verantwoordelijkheden in de uitvoering.
  In de BRL 12000 en protocollen zijn de inhoudelijke aspecten van voorbereiding, realisatie en aansturing uitgewerkt. Het is een certificeringschema voor tijdelijke grondwaterbemalingen waarmee adviesbureaus, aannemers, bemalers en andere partijen kunnen werken. Doel van de BRL SIKB 12000 is om de kans op schade bij tijdelijke grondwaterbemalingen te verkleinen door de risico’s in beeld te brengen en beheersbaar te maken.   Het gaat om:
  - protocol 12010, het opstellen van bemalingsadviezen
  - protocol 12020, het opstellen van een technisch bemalingsplan
  - protocol 12030, het daadwerkelijk uitvoeren van bemaling
  - protocol 12040, de aansturing van een bemaling.
 • kennisdocument overheden
  Voor overheden is de BUM Tijdelijke bemalingen opgesteld. De BUM TB (SIKB-code 8511) gaat over de bevoegd gezagtaken die waterschappen hebben in het kader van tijdelijke grondwaterbemalingen. Doel van de BUM TB is aanvrager en bevoegd gezag houvast te bieden bij aanvragen en beoordelen van vergunningen en meldingen in het kader van tijdelijke grondwaterbemalingen. U vindt de BUM TB onder BRL 8500 BUM Tijdelijke Bemalingen.