Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Onafhankelijkheid en functiescheiding bij verificatie

De milieukundige verificatie beoogt het bevoegde gezag in staat te stellen om (op basis van de verslaglegging) te beoordelen of de saneringsdoelstelling is bereikt. Bij nazorg is de verificatie er op gericht om te beoordelen of de nazorgdoelstelling (zoals die is vastgelegd in de beschikking op het nazorgplan) blijvend in tact is.

Omdat de milieukundige verificatie de basis is voor besluitvorming door het bevoegd gezag, zijn er eisen gesteld aan de onafhankelijkheid. Met onafhankelijkheid wordt bedoeld dat de verificatie kan plaatsvinden zonder ongewenste beïnvloeding door de opdrachtgever of de aannemer.

Ook de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Daarom wordt (in aanvulling op de eisen in het Besluit bodemkwaliteit) in BRL SIKB 6000, par 3.4 niet interne, maar externe functiescheiding geëist. De verificatie mag dan ook niet plaatsvinden door de aannemer of de opdrachtgever zelf.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van Bodem+.

PPS en andere constructies

Als de opdrachtnemer (i.c. de milieukundige begeleider) in belangrijke mate het risico overneemt van de opdrachtgever, dan moet ook in die situatie functiescheiding toegepast worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een lump-sum, een prestatiecontract of via samenwerking in een PPS-constructie.