Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Kennisdocument voor bevoegd gezag en opdrachtgevers

Wat komt er allemaal bij kijken als een boring onder bijvoorbeeld een drukke wegkruising of onder een waterkering? Welke gegevens moeten op tafel liggen en waarop moet worden gelet bij het beheersen van risico's voor de derden en de omgeving?

Er zijn veel mensen bij overheid en opdrachtgevers die professioneel in aanraking komen met sleufloze technieken. Toepassing van sleufloze technieken in de complexe Nederlandse bodem vraagt om specifieke kennis op het gebied van vergunningverlening en toezicht en het beheersen van risico's. Deze kennis is maar beperkt aanwezig bij bevoegd gezag en bij opdrachtgevers. Het is ook niet eenvoudig om dergelijk kennis te verwerven want er is weinig praktische literatuur beschikbaar is om de kwaliteit.

Kennisdocument
Het is gelet op het bovenstaande gewenst om een kennisdocument op te stellen. Een kennisdocument gericht op het overzichtelijk ordenen van relevante gegevens zal bijdragen aan het verhogen van het kennisniveau van bevoegde gezagen en opdrachtgevers. Het kennisdocument zal ingaan op:

  • technische aspecten van sleufloze technieken: beschikbare technieken, risico’s en kwaliteitsborging;
  • juridische aspecten: regelgeving, procedures en bevoegdheden van overheden, inclusief handvatten voor de toetsing in het kader van de vergunningverlening.

Het voornemen is om het kennisdocument eind 2019 beschikbaar te hebben.