Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Knelpunten

Foutgevoelig

Bouwprojecten waarbij de grondwaterstand tijdelijk wordt verlaagd middels bronbemalingen, zijn gevoelig voor fouten.
Zo worden bronbemalingen en het daarvoor benodigde advies vaak niet gezien als essentiële en risicovolle onderdelen van het bouwplan. Omdat de kosten van bronbemaling vaak in het niet vallen bij de gehele bouwkosten, wordt de bronbemaling vaak gezien als een klein en dus onbelangrijk onderdeel. Het probleem met bronbemalingen is echter dat de risico's juist relatief groot zijn in relatie tot de kosten van bemalingen. Het effect van een ongewenste gebeurtenis door een bronbemaling is groot, zeker in Nederland waarbij vaak gewerkt wordt in slappe bodems. Bovendien wordt de kans dat iets verkeerd gaat groter naarmate het risicobesef onvoldoende is, en daardoor onvoldoende beheersmaatregelen worden getroffen. Daarbij speelt ook mee dat risico's soms worden afgewenteld op ketenpartners die niet aan de knoppen kunnen draaien om die risico's te beheersen.

Vele factoren

De wijze waarop een bronbemaling moet worden uitgevoerd, hangt af van vele factoren. Denk daarbij aan de randvoorwaarden van de opdrachtgever, de bodemopbouw, de grondwaterstand, de eisen van het bevoegd gezag, fysieke obstakels in de bodem en eerdere ervaringen met bronbemalingen op die locatie. Elke ketenpartner levert een stukje van alle informatie die nodig is om een goede bronbemaling te realiseren.
Als de benodigde informatie door een ketenpartner niet (goed) wordt vastgelegd of niet klopt, ontstaan problemen bij de uitvoering. Door eisen te stellen aan deze processtappen, wordt de kans dat dit foutgaat verkleind. Denk hierbij aan het expliciet onderbouwen van aannames, aan het doorlopen van een risicochecklist, aan collegiale toetsing of aan het opstellen van een bandbreedtebepaling bij de debietberekening.

Communicatie

Daarnaast hebben ketenpartners elkaar nodig om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen. Informatieoverdracht tussen de ketenpartners is dus ook essentieel. Denk daarbij niet alleen aan 'voorwaartse informatieoverdracht' van initiatief via advies en ontwerp naar uitvoering, maar bijvoorbeeld ook aan terugkoppeling van ervaringen vanuit de uitvoering naar de adviseurs en ontwerpers. Maar de informatieoverdracht laat vaak te wensen over, waardoor niet altijd de juiste informatie bij de juiste ketenpartner aanwezig is om de uiteindelijke bronbemaling goed uit te voeren. Daarom is het ook belangrijk de informatieoverdracht in goede banen te leiden.


Samengevat zijn de volgende knelpunten aan te wijzen:

  • te weinig kennis en besef van de risico's van bemaling bij de ketenpartners (vooral bij opdrachtgever en hoofdaannemer)
  • gebrekkige communicatie tussen de ketenpartners
  • niet passende eisen in contract / aanbesteding
  • niet passende eisen vanuit bevoegd gezag

Veel van deze knelpunten zijn relatief eenvoudig op te lossen. De partijen in het SIKB-netwerk werken hieraan, onder meer door risico's identificeerbaar en beheersbaar te maken. Op de pagina Aanpak knelpunten kunt u lezen hoe dat gebeurt.