Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Mechanisch boren

Afhankelijk van het doel en de plaats van de mechanische boring kan de volgende regelgeving van toepassing zijn:

  • Waterwet;
  • Wet Milieubeheer;
  • Wet Bodembescherming;
  • Besluit lozen buiten inrichtingen;
  • Provinciale verordeningen gekoppeld aan het Besluit lozen buiten inrichtingen;
  • De keur van de waterbeheerder;
  • De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente.

Er is geen generieke vergunnings- of meldingsplicht voor uitvoering van mechanische boorwerkzaamheden. De regelgeving die voor het doel en de plaats van een specifieke mechanische boring van toepassing is, bepaalt welke vergunningen en/of meldingen voorafgaand aan het mechanisch boorwerk aangevraagd of ingediend moeten worden. Meer informatie hierover kunt u vinden in bijlage 3 van protocol 2101.

Erkenningsregeling

Voor mechanische boringen die onder de reikwijdte van BRL SIKB 2100 'Mechanisch boren' vallen geldt dat de werkzaamheden alleen uitgevoerd mogen worden door boorbedrijven die daarvoor erkend zijn door de Minister van Infrastructuur en Milieu. Dit is geregeld in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Meer informatie hierover vindt u hier.