Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Milieukundige begeleiding bodemsanering

De sanering en nazorg worden uitgevoerd onder begeleiding van een milieukundige (milieukundig begeleider). Milieukundige begeleiding is te zien als een verbijzondering van de directievoering namens de opdrachtgever. De milieukundige begeleiding bestaat uit:

  • sturing van het uitvoeringsproces (processturing) en
  • verificatie van het behalen van de doelstelling van de sanering / nazorg (verificatie).

Hoewel het bij milieukundige begeleiding gaat om twee rollen wil dat niet zeggen dat het per se ook om twee verschillende personen gaat. De taken van de milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) kunnen door één opdrachtnemer of persoon worden uitgevoerd.

Bijzonderheden:

  • voor nazorg werken we alleen met milieukundige verificatie (er zijn geen eisen aan processturing van nazorg);
  • bij in situ saneringen mag de processturing ook door de aannemer worden uitgevoerd. Zie Rollen in de uitvoering.

Richtlijnen voor milieukundige begeleiding

De milieukundige begeleiding van het saneren en de nazorg is in drie processen onderverdeeld, elk beschreven in een apart protocol:

  1. milieukundige begeleiding van 'landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg' (protocol 6001)
  2. milieukundige begeleiding van 'landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg' (protocol 6002)
  3. milieukundige begeleiding van 'ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen' (protocol 6003).

U vindt de richtlijnen bij Richtlijnen en protocollen.

Competentie-eisen milieukundig begeleider

De eisen aan kennis en ervaring van de milieukundig begeleider zijn in de protocollen 6001-6003 omschreven. Voor degene die niet bewijsbaar aan de eisen voldoet is er de mogelijkheid van een examen milieukundige begeleiding. Voor meer informatie over het examen zie de website van de BodemBreedAcademie.

In de items links vindt u meer informatie over:

  • Link: aanwezig zijn op locatie bij kritische werkzaamheden
  • Link: onafhankelijkheid en functiescheiding bij verificatie
  • Link: assistentie van de milieukundig begeleider door anderen