Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BUM en HUM Wbb

Het doel van een BUM (beoordelen / beschikken) en een HUM (meldingen / toezicht / handhaving) is het harmoniseren van de taakuitvoering. Dit door het bieden van overzicht (kennisdocument) en door het waar gewenst geven van advies voor het hanteren van de eigen beleidsruimte. Uitgangspunt is dat de lezer over voldoende kennis van de regelgeving, expertise en ervaring beschikt om handhavingstaken goed en zelfstandig uit te voeren.

BUM Wet bodembescherming (BUM Wbb)

In de BUM Wbb wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk verplicht aan te leveren (en door de overheid te beoordelen) Wbb-gegevens en overige gegevens.
De verplicht aan te leveren gegevens zijn uitgewerkt in toetslijsten voor de verschillende documenten die ingediend kunnen worden: het nader onderzoek, het saneringsplan, het evaluatieverslag en het nazorgplan.
De toetslijsten zijn gebaseerd op de eisen in de wetgeving en jurisprudentie van de Raad van State. Gegevens die wel informatief zijn, maar niet volgens de Wbb vereist zijn, hoeven dus ook niet meer in het kader van de Wbb te worden aangeleverd en getoetst. Daarnaast is gekeken naar het volgens de Wbb vereiste detailniveau van onderzoeksgegevens.

Het bevoegd gezag kan binnen de grenzen van de Wbb aanvullende eisen stellen, zoals extra onderbouwing van de saneringsdoelstelling in een grondwaterbeschermingsgebied. Deze aanvullende eisen zijn niet in de BUM Wbb meegenomen, omdat zij per bevoegd gezag kunnen verschillen. De BUM Wbb beperkt de beleidsvrijheid van het bevoegd gezag Wbb dus niet en leidt ook niet tot extra regels.
Toetsen binnen de huidige grenzen van de Wbb hoeft overigens niet te leiden tot terugvallen op sectoraal werken. Dit kan worden voorkomen door coördinatie-afspraken met andere afdelingen binnen de eigen organisatie of met andere overheden te maken. Zodat een besluit door de juiste partij en met de juiste bevoegdheden wordt genomen.

U vindt de BUM Wbb in het menu Richtlijnen en protocollen.

HUM Wet bodembescherming (HUM Wbb)

De HUM Wbb (SIKB-code 8021) is bedoeld voor iedereen die vanuit de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving betrokken is bij de uitvoering van de Wet bodembescherming.  De HUM Wbb helpt een overtreding beter te kunnen waarnemen en de ernst ervan in te schatten. Met het opnemen van (nieuwe en vernieuwende) interventie- en sanctiestrategieën wordt een houvast geboden voor gericht en gedifferentieerd optreden.
De HUM Wbb bevat alle bestuursrechtelijke en strafrechtelijke toetsingspunten bij bodemsaneringen. De opzet van de HUM sluit aan bij de HUM Besluit bodemkwaliteit (HUM Bbk). U vindt de HUM Wbb in het menu Richtlijnen en protocollen.

U vindt de HUM Wbb in het menu Richtlijnen en protocollen.

HUM Besluit bodemkwaliteit (HUM Bbk)


Meer informatie