Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Certificering bij aanbesteden

Als gevolg van Europese regelgeving wordt bij het aanbesteden een zwaarder accent gelegd op certificering. Het kabinet heeft daartoe onlangs een standpunt gepubliceerd. Hierin wordt aangegeven in welke situaties en op welke wijze regelgeving gebruik kan maken van private documenten die gericht zijn op certificatie, testen of inspectie, tezamen genoemd de conformiteitsbeoordeling.

‘Met conformiteitsbeoordeling kan worden beoordeeld of een product, dienst, persoon, ontwerp of een systeem voldoet aan bepaalde vooraf gestelde eisen. Het is een privaat instrument en een vorm van zelfregulering’, aldus minister Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer hierover.
Dit betekent dat accreditatie gezien wordt als de meest voor de hand liggende methode voor CBI’s om hun onafhankelijkheid en deskundigheid aan te tonen. Tegelijk geeft Kamp aan dat accreditatie niet gezien mag worden als vervanging van overheidstoezicht.

Om beter aan te sluiten bij het Europese kader wordt in plaats van certificatie de term conformiteitsbeoordeling gehanteerd. Certificatie komt terug als een van de vormen van conformiteitsbeoordeling naast bijvoorbeeld testen, ijken en inspecteren.
Het kabinetsstandpunt heeft meerdere doelen. Het ondersteunt departementen in het toepassen van conformiteitsbeoordeling als beleidsinstrument, en daarmee samenhangend bijdragen aan goede en effectieve inzet van dit beleidsinstrument. Het draagt bij uniformering wanneer conformiteitsbeoordeling wordt ingezet in beleid en regelgeving. En het schept duidelijkheid voor private partijen die bij conformiteitsbeoordeling betrokken zijn over de manieren waarop de overheid conformiteitsbeoordeling in kan zetten als beleidsinstrument.

Het kabinet onderscheidt drie manieren waarop de overheid in regelgeving gebruik kan maken van conformiteitsbeoordeling:
1. Bevordering van publieke doelen met conformiteitsbeoordeling zonder dat er een relatie is met regelgeving
2. Bij het overheidstoezicht rekening houden met op vrijwillige basis uitgevoerde conformiteitsbeoordeling (toezichtsondersteuning)
3. Conformiteitsbeoordeling opgenomen in regelgeving

Het Kabinetsstandpunt is leidend in de manier waarop de overheid in regelgeving verwijst naar documenten van onder andere SIKB. Bijvoorbeeld:

  • Het ministerie van OCW is door dit document verplicht geweest om in de Erfgoedwet een eis tot accreditatie van certificerende instellingen op te nemen;
  • Het ministerie van I&M zal dit document hanteren bij de verdere uitwerking van de Omgevingswet.