Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Monsterneming en conserveren van monsters bodemonderzoek

Gehalten aan stoffen veranderen, zeker nadat een monster uit de natuurlijke omgeving is gehaald. Maar in een bodemonderzoek willen we wel dat de gemeten gehalten zo dicht mogelijk bij de gehalten zitten zoals die werkelijk in de bodem zijn. Dat bereiken we door milieumonsters tijdig en op juiste wijze te conserveren.

Samenwerking monsternemer en laboratorium

Goed conserveren vergt adequaat samenwerken tussen de monsternemer (leverancier van monsters) en het laboratorium.

  • Afspraken en verantwoordelijkheden rond het aanleveren van milieumonsters bij laboratoria zijn verwerkt in BRL en AS SIKB 2000.
  • De afspraken en verantwoordelijkheden voor laboratoria staan in AS SIKB 3000. Conserveringstermijnen en methoden van conservering staan in protocol 3001.

Meer informatie

Meer achtergronden bij het conserveren van milieumonsters vindt u hier.