Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Analyse en toetsing waterbodemmonsters

Voor het chemisch analyseren van onder meer waterbodemmonsters heeft SIKB Accreditatieschema 3000 (AS SIKB 3000) vastgesteld. AS SIKB 3000 stelt eisen aan het uitvoeren van analyses van (onder meer) waterbodemmonsters. Een waterbodemonderzoek is alleen een geldige milieuhygiënische verklaring volgens het Besluit bodemkwaliteit, als de analyses zijn uitgevoerd door een op grond van AS SIKB 3000 erkende organisatie.