Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Aanvragen certificaat en erkenning

Kwaliteit kun je borgen in je bedrijf en die borging kun je aantonen door certificatie. Met certificaat in de hand kun je een erkenning aanvragen bij de overheid. De overheid toetst daarbij of je bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen (aan de organisatie ervan en aan de uitvoering van mechanische boringen) en integriteitseisen. De basis voor de toets op de kwaliteitseisen is het certificaat.

Certificatie
Bij certificatie voor mechanisch boren wordt een boorbedrijf getoetst aan een beoordelingsrichtlijn (BRL) en het daarbij horende protocol (samen het certificatieschema). De BRL beschrijft aan welke organisatorische eisen een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat. De technische eisen aan de uitvoering van de mechanische boringen zijn uitgewerkt in het protocol. Indien beschikbaar wordt daarbij gebruik gemaakt van NEN's. SIKB certificeert niet zelf, dat doen certificatie-instellingen. Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer beheert het certificatieschema. Certificatie-instellingen die bij SIKB aangesloten zijn toetsen een boorbedrijf op basis van BRL en protocol en geven, als ze alles in orde vinden, het certificaat af.

Welke normdocumenten?
Kwaliteit aantonen voor mechanisch boren kan door certificatie volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2100, “Mechanisch boren”. De technische eisen volgens welke de mechanische boringen moeten worden uitgevoerd zijn opgenomen in het bij die BRL horende protocol 2101 met dezelfde titel. Direct naar BRL en protocol

Wat een bedrijf moet doen om aan de eisen te voldoen
Hieronder een stappenplan dat een bedrijf kan doorlopen om te voldoen aan de eisen.

  1. BRL SIKB 2100 en protocol 2101 bestuderen en in de eerste plaats vaststellen of de activiteiten van het bedrijf onder de erkenningverplichting vallen. Voor welke activiteiten deze geldt is vermeld in hoofdstuk 1 van protocol 2101;
  2. als de activiteiten van het bedrijf onder de erkenningregeling gaan vallen: eerst vaststellen aan welke eisen het bedrijf nog niet voldoet;
  3. organiseren dat het bedrijf aan alle eisen voldoet;
  4. het begeleiden van het certificatietraject aanbesteden bij één van de certificatie-instellingen die deze trajecten mogen uitvoeren;
  5. het certificatietraject doorlopen. Hierbij rekening houden met minimaal een aantal maanden doorlooptijd. De certificatie-instelling kan hierover meer gedetailleerd informeren;
  6. met het certificaat een aanvraag om een erkenning indienen bij Bodem+.

Hoe u erkende organisaties kunt herkennen
Bedrijven erkend voor mechanische boringen op basis van BRL SIKB 2100 mogen het logo "Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB” voeren. Hiervoor erkende organisaties zijn te vinden in het zoekmenu van Rijkswaterstaat.
Op een verslag van een of meer mechanische boringen die zijn uitgevoerd door een erkend bedrijf, conform de eisen uit BRL SIKB 2100 mag het logo "Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB" worden geplaatst.