Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bewerken baggerspecie

Voor het bewerken van baggerspecie heeft SIKB de protocollen 7510 en 7511 vastgesteld.

Protocol 7511 gaat alleen over het ontwateren van toepasbare baggerspecie. Tot 2017 maken ook landfarming en zandscheiding deel uit van de reikwijdte van protocol 7511.

Protocol 7510 gaat over de overige bewerkingmethoden waarbij veelal ook naar een flinke verbetering van de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie wordt gestreefd.

Baggerspecie mag alleen worden bewerkt door een erkende organisatie op grond van protocol 7511 of 7510. Een uitzondering hierop is ontwateren waarvoor geen vergunning is vereist, zoals het geval is bij de zogenoemde weilanddepots.