Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bronbemaling

De waterschappen zijn bij de meeste bronbemalingen het bevoegd gezag voor wat betreft het onttrekken van grondwater en lozen van het bemalingswater. Klik hier voor meer informatie over de waterschappen als bevoegd gezag bij bronbemalingen en welke rol de BRL SIKB 12000 Tijdelijke bemalingen daarin speelt.

Onttrekken van grondwater

De onttrekking van grondwater bij bronbemalingen wordt gereguleerd op grond van de Waterwet. Of een watervergunning nodig is voor een bronbemaling is afhankelijk van de omvang en de duur van de bemaling. Veelal is het waterschap het bevoegde gezag. Elk waterschap heeft in zijn keur (een verordening van het waterschap) regels opgenomen over grondwateronttrekkingen. Inhoudelijk kunnen de regels per waterschap variëren. Klik hier voor meer informatie.

Lozen van grondwater

Ook voor het lozen van het onttrokken grondwater gelden regels. Daarbij maakt het niet uit of u loost op het oppervlaktewater, op de riolering of in de bodem. Klik hier voor meer informatie.  

Beoordelen van aanvragen en meldingen

De criteria en procedurele aspecten van het beoordelen van aanvragen en meldingen  door het waterschap zijn uitgewerkt in de BUM TB (Besluit Uitvoerings Methode Tijdelijke Bemalingen).
De BUM TB heeft tot doel de eenduidigheid en uniformiteit van beoordelen te bevorderen, door het aanreiken van voorschriften en werkwijze van de beoordeling. De BUM TB reikt vanaf de vraag van buiten tot aan het maatwerkvoorschrift bij een melding of de vergunningverlening. De vergunningverlener is de sleutelfiguur en zorgt voor eenduidige verwoording van de indieningsvereisten.

Certificering door aannemer, adviesbureau en bemaler

BRL SIKB 12000 Tijdelijke bemalingen omvat de beoordelingrichtlijn en vier protocollen. De BRL en protocollen geven aan hoe de belangrijkste risico's bij bemalingen moeten worden beheerst. Het gaat om:

  • protocol 12010, het opstellen van bemalingsadviezen;
  • protocol 12020, het opstellen van een technisch bemalingsplan;
  • protocol 12030, het daadwerkelijk uitvoeren van bemaling;
  • protocol 12040, de aansturing van een bemaling.

Certificeren is niet wettelijk verplicht. Wel kan een certificaat bij verordening - keur of opdrachtverlening vereist zijn.