Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Eisen aan onderzoek, normdocumenten

Asbest in de bodem kan risico’s opleveren. Om een zorgvuldige aanpak te borgen zijn eisen gesteld aan het uitvoeren van onderzoek naar asbest in bodem en grond. Deze pagina geeft u een overzicht.

Erkenning en werken volgens normdocumenten verplicht
Het onderwerp 'asbest in de bodem' valt onder de Wet bodembescherming. Dat betekent ook dat onderzoek naar en de sanering van asbest in de bodem onder de KWALIBO-regeling (verplichte certificering / erkenning) vallen. Onderzoek naar asbest in bodem of grond kan onderdeel zijn van milieuhygiënisch bodemonderzoek of van een partijkeuring. De regelgeving bepaalt dat die werkzaamheden alleen mogen worden uitgevoerd door een bedrijf dat daarvoor via Bodem+ een erkenning heeft ontvangen (Art. 15 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en art. 2.1 lid 1 Regeling bodemkwaliteit (Rbk)). Bodem+ onderhoudt de lijst van erkende bedrijven. Op de website van Bodem+ kunt u veel gestelde vragen over deze erkenningsregeling vinden.

Om zo’n erkenning te verkrijgen heeft het bedrijf eerst een certificaat verkregen van een certificatie-instelling (of een accreditatie van de Raad voor Accreditatie). De regelgeving verplicht die bedrijven om de werkzaamheden uit te voeren volgens de daarvoor in normdocumenten vastgelegde eisen (Art. 25 Bbk) en wijst ook de normdocumenten aan volgens welke men moet werken (art. 2.7 en bijlage C Rbk). Voor asbest in bodem zijn die normdocumenten in beheer bij SIKB.

Welke normdocumenten zijn van toepassing

  • Voor monsterneming voor partijkeuringen geldt BRL SIKB 1000 (certificatie) of AS SIKB 1000 (accreditatie). De uitvoeringseisen voor monsterneming uit grond staan in het daarbij horende protocol 1001.
  • Voor milieuhygiënisch bodemonderzoek geldt BRL SIKB 2000 (certificatie) of AS SIKB 2000 (accreditatie). De uitvoeringseisen voor onderzoek naar asbest in de landbodem staan in het daarbij horende protocol 2018.
  • Voor het afgeven van een kwaliteitsverklaring voor grond geldt BRL 9335. De uitvoeringseisen staan in de daarbij horende protocollen 9335-1, 9335-2, 9335-4 en 9335-9.

De SIKB-documenten verwijzen voor onderdelen van de werkzaamheden naar NEN-normen. Zo verwijst protocol 2018 voor verschillende onderdelen van het onderzoek naar asbest in bodem naar NEN 5707. Bijlage D Rbk legt vast welke versie van die NEN moet worden gebruikt. Op de website van het NEN kunt u veel gestelde vragen over de voorschriften in deze NEN-normen vinden.

Asbest in gebouwen
Het inventariseren van asbest in gebouwen en het verwijderen van asbest uit gebouwen valt onder het Asbestverwijderingsbesluit. Ook deze werkzaamheden vallen onder een verplichte certificeringsregeling. De certificatienormen worden beheerd door het CCvD Asbest van Stichting Asbest Certificatie, Ascert. Ascert houdt ook een register bij van gecertificeerde personen en bedrijven.