Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Erkenning veldwerk

Veldwerk en analyses moeten goed zijn

Representatieve monsters van grond en grondwater en reproduceerbare laboratoriumanalyses zijn cruciaal voor een bruikbaar bodemonderzoek.
Daarom zijn juist die onderdelen van het verkennend en nader bodemonderzoek aan wettelijke regels gebonden. Deze KWALIBO-regeling komt erop neer dat alleen bedrijven met een op die werkzaamheden gerichte erkenning veldwerk of analyses in het kader van milieuhygiënisch bodemonderzoek mogen uitvoeren.

Voor het veldwerk geldt aanvullend een registratieplicht voor het uitvoerende personeel. Van elke twee veldwerkers die op een veldwerklocatie aanwezig zijn moet er minimaal één ervaren veldwerker zijn. Aan welke eisen een ervaren veldwerker moet voldoen is uitgewerkt in paragraaf 3.2.2 van BRL 2000. Diegene die hem assisteert is ofwel een stagiair ofwel een medewerker met een officiële registratie voor het uitvoeren van monsterneming voor partijkeuringen, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek of milieukundige begeleiding.

Er zijn ook regels om belangenverstrengeling, of de schijn daarvan, te voorkomen: deze eisen aan functiescheiding komen uit de regelgeving en zijn uitgewerkt in de normdocumenten van SIKB.