Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Lozingen bij WKO-systemen

Bij de aanleg van een open bodemenergiesysteem, in de praktijk veelal WKO-systeem genoemd, moeten de bronnen na het boren ontwikkeld worden. Daarbij wordt op hoge pompcapaciteit grondwater onttrokken om de filtercake en fijne bodemdeeltjes van het filter te verwijderen. Tijdens het gebruik wordt dit periodiek herhaald, om verstopping van de filters te voorkomen. Met name bij de ontwikkeling van de bronnen direct na aanleg, maar ook bij het periodieke brononderhoud, worden grote hoeveelheden grondwater opgepompt.

Lozingsroute grondwater bepalen

Voor het lozen van het opgepompte grondwater zijn diverse mogelijkheden: terugbrengen in de bodem, lozen op oppervlaktewater, of lozen op de riolering. Voor de keuze van de lozingsroute, en de daarvoor geldende eisen, heeft het Ministerie van I&W in 2013 de Handreiking lozingen bij bodemenergiesystemen uitgegeven.

24 januari 2018 - Themamiddag groeiende problematiek lozingen WKO-systemen

Met name in het westelijk deel van Nederland wordt het vinden van een geschikte lozingsroute voor het grondwater dat vrijkomt tijdens de aanleg en het onderhoud van de bronnen van WKO-systemen een steeds nijpender vraagstuk. Het wordt steeds lastiger om de grote hoeveelheden spuiwater, dat in deze regio verhoogde gehalten aan chloride, sulfaat en soms ook arseen bevat, te kunnen lozen op oppervlaktewater of riolering. Lozing van grote hoeveelheden zout water op het riool leidt tot schade aan de pompen. Lozing hiervan op oppervlaktewater leidt tot afname van de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.

Op 24 januari 2018 organiseerden SIKB, Waternet en De Ruiter Grondwatertechniek een themamiddag over de lozingenproblematiek bij WKO-systemen. Klik hier voor het verslag van de themamiddag over de lozingsproblematiek bij WKO-systemen van 24 januari 2018.