Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Toezicht en beoordelen

Platform Toezicht Bodem

Praktische kennis en uitvoering met betrekking tot toezicht & handhaving bodem door overheden staan centraal tijdens de periodieke bijeenkomsten van het Platform Toezicht Bodem.
Klik hier voor het programma van de volgende bijeenkomst en voor een terugblik op de eerdere bijeenkomsten.

BUM's

BUM staat voor BeoordelingsUitvoeringsMethode. Een BUM bevat een weergave van de wettelijke bepalingen voor een beoordeling, leidend tot een beschikking. De bepalingen zijn geordend volgens het werkproces en van toelichting voorzien.

HUM's

HUM staat voor HandhavingsUitvoeringsMethode. Een HUM bevat een weergave van de bepalingen waar een instantie toezicht op uitoefent. De bepalingen zijn geordend volgens het werkproces en van toelichting voorzien. Een HandhavingsUitvoeringsMethode (HUM) is een richtlijn voor het omgaan met meldingen, het houden van toezicht en het zo nodig handhavend optreden. Er zijn HUM's voor toezicht op saneringen (HUM Wbb) en bodemenergie (HUM's Bodemenergie voor provinciale taken en voor gemeentelijke taken). De HUM's vindt u bij Richtlijnen en protocollen. Meer informatie is te vinden via het linkermenu.

Controlelijsten BUS en Bbk

Met behulp van de controlelijsten voor het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) kunnen toezichthouders geconstateerde overtredingen op landelijk uniforme manier registreren. De controlelijsten zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

  • een lijst van controlevragen gebaseerd op voorschriften uit de wetgeving;
  • per overtreding de in te zetten actie en handhavingsmiddel, gebaseerd op de landelijke sanctiestrategie voor milieuwetgeving.

Meer informatie is te vinden via het linkermenu.

Checklists

SIKB heeft twee digitale toezichttools ontwikkeld: de Checklist 8022 Beoordeling meldingen Bbk en de Checklist 8023 Bbk-Toezicht (waterbeheer). De Checklists vindt u bij Richtlijnen en protocollen. Meer informatie is te vinden via het linkermenu.

Essentiële eisen voor ILT-toezicht

Het document ‘Essentiële eisen ILT-toezicht' (SIKB-code 8821) bevat eisen uit bestaande documenten die onder de erkenningsregeling van het Besluit Bodemkwaliteit vallen en zijn geselecteerd voor ILT-toezicht. Het document vormt de basis voor het ILT-toezicht op de documenten die onder de reikwijdte vallen. Meer informatie is te vinden via het linkermenu.