Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Richtlijnen waterbodembeheer

Goed uitgevoerd baggerwerk en betrouwbare informatie

Bij activiteiten in de waterbodem zoals baggerwerken hoort een goede voorbereiding. Tijdens de voorbereiding wordt veel informatie verzameld, bijvoorbeeld over de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem. Het is belangrijk dat die informatie betrouwbaar is. De informatie vormt namelijk de basis voor beslissingen door opdrachtgevers, uitvoerende partijen en/of bevoegd gezag, onder meer of de baggerspecie naast de watergang op de kant mag worden gebracht. Bij de processtappen in de uitvoering, zoals het baggeren en het bewerken van baggerspecie, wordt daadwerkelijk iets gedaan met de (verontreinigde) waterbodem en/of baggerspecie. Daarbij is het uiteraard ook belangrijk dat op een goede manier wordt gewerkt.

Intermediairs en erkenningsplicht

Voor het inwinnen van informatie, het uitvoeren van het baggerwerk of de bewerking van de baggerspecie, kan een intermediair worden ingeschakeld. Denk aan een adviesbureau dat gevraagd wordt een waterbodemonderzoek uit te voeren voorafgaande aan geplande baggerwerkzaamheden of een aannemer die gevraagd wordt een verontreinigde waterbodem te baggeren. Voor bepaalde activiteiten in de waterbodem waarmee informatie wordt verzameld of waarbij iets gebeurt met de verontreinigde baggerspecie, moet de ingeschakelde intermediair erkend zijn. Dit biedt belanghebbenden, zoals de opdrachtgever, de basis voor het vertrouwen in de kwaliteit van die informatie of van het uitgevoerde werk. De erkenningsplicht volgt uit het Besluit bodemkwaliteit en is gebaseerd op SIKB-richtlijnen.

Intermediairs in het waterbodembeheer kunnen onder meer zijn: adviesbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken en bedrijven die grond en baggerspecie reinigen of verwerken. Intermediairs kunnen dus private partijen en overheden zijn.

Klik hieronder op een van de activiteiten in de waterbodem en lees op welke manier het SIKB-netwerk werkt aan kwaliteitsverbetering en of voor die activiteit een erkenningsplicht geldt:
Voorbereiding 
Veldwerk
Analyses waterbodem/baggerspecie
Baggeren 
Milieukundige begeleiding 
Bewerken van baggerspecie 
Samenvoegen en splitsen van baggerspecie

Klik hier voor een overzicht van kwaliteitsrichtlijnen en de erkende organisaties.
Klik hier voor meer info over erkenningen op grond van het Besluit bodemkwaliteit.