Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Triade-bodemonderzoek voor ecologische risico-beoordeling

Triade voor landbodemonderzoek wordt gebruikt om onzekerheden in ecologische risicobeoordeling van verontreinigingen te reduceren. De methode is internationaal ontwikkeld voor en wordt toegepast op waterbodems. Na tien jaar gedegen onderzoek over de mogelijkheden en toepasbaarheid is de Triade-methode ook toe te passen op landbodems.

Om het gebruik te stimuleren en de kwaliteit te waarborgen heeft SIKB de methodiek beschreven in een protocol, 2301, en beoordelingsrichtlijn, BRL SIKB 2300. Deze documenten zijn specifiek gericht op het voorbereiden en uitvoeren van veldwerk voor Triade onderzoek van landbodems. U vindt deze documenten hier.

Uniforme werkwijze en maatwerk

Het doel van BRL en protocol is het bevorderen en handhaven van een uniforme kwaliteit van het uitvoeren van het Triade onderzoek.
Protocol 2301 beschrijft de monsternemingsstrategie en de monsterneming ten behoeve van Triade op verontreinigde landbodems. BRL SIKB 2300 beschrijft de daarbij horende algemene kwaliteitseisen.
BRL en protocol sluiten aan op NEN 5737, de procesnorm voor de uitvoering van Triade onderzoek, en komen niet in de plaats van bestaande normen of voorschriften voor het uitvoeren van de bemonstering. Het opvolgen van de eisen uit beide documenten leidt tot een uniformering van de werkwijze in een type onderzoek waar veel ruimte is voor maatwerk. De ruimte voor maatwerk blijft echter wel gehandhaafd. Voor het bevoegde gezag is het beoordelen van Triade onderzoek zo transparant.

Juridische status

Voor het voorbereiden of uitvoeren van veldwerk is een certificaat volgens dit certificatieschema niet verplicht binnen de kaders van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Bedrijven kunnen zich wel in de markt onderscheiden doordat zij met een certificaat laten zien het voorkómen van fouten structureel aan te pakken.

Meer informatie over het triade-bodemonderzoek.