Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijzigingen aan normdocumenten in 2016 en 2017

2016: gewijzigde uitvoeringseisen

Op 26 augustus 2017 zijn meerdere eisen aan het onderzoek van asbest in bodem gewijzigd. Dit had vooral gevolgen voor protocol 2018, waarvan toen een nieuwe versie 3.2 in werking is getreden, tegelijk met een correctieblad op NEN 5707. De wijzigingen waren bij monsterneming voor partijkeuringen, milieukundige begeleiding minder omvangrijk; die zijn daarom vastgelegd in wijzigingsbladen bij BRL SIKB 1000 respectievelijk BRL SIKB 6000, die op diezelfde dag in werking zijn getreden. Er is een overgangstermijn, die inhoudt dat tot 1 september 2017 ook nog op de oude manier mag worden gewerkt.
De belangrijkste wijzigingen in protocol 2018 en NEN 5707 per 24 augustus 2016:

  • algemeen: termen en betere definities
  • < 50gewichts% bodemvreemd materiaal is nog grond of bodem, daarboven niet meer
  • materiaal: grotere zeefmaaswijdten, andere diameter boor
  • waarnemingen: altijd terreininspectie
  • op locaties > 1,0 ha mag de maaiveldinspectie minder intensief zijn
  • minimale afmetingen proefsleuf
  • monsterneming: optie ‘zeven op locatie’
  • gedetailleerder eisen aan samenstelling mengmonsters

Daarnaast alleen in protocol 2018 (per 24 augustus 2016):

  • een paar zaken strakker toetsbaar gemaakt
  • definitie asbestverdacht materiaal:
  • NEN 5707: zou op basis van voorkennis en/of een beoordeling met het blote oog een hoeveelheid asbest kunnen bevatten
  • protocol 2018: bevat op basis van voorkennis en/of een beoordeling met het blote oog een zodanige hoeveelheid asbest dat de vigerende norm mogelijk wordt overschreden
  • omstandigheden waarbij maaiveldinspectie kan doorgaan
  • eisen aan veiligheid verwijderd (daar is Arbo voor)

Belangrijkste wijzigingen in protocol 1001 per 24 augustus 2016:

  • bepaling greepgrootte en monstergrootte volgens protocol 1001, bijlage 7
  • meestal via systematisch raster
  • grotere maaswijdte zeef
  • samenstelling asbestverzamelmonsters volgens mengschema

2017: gewijzigde eisen aan vooronderzoek, rechtzetten fouten

Aan deze wijzigingen, die op 1 januari 2018 moeten ingaan, wordt nog gewerkt. Zeker lijkt dat de eisen aan het vooronderzoek asbest in bodem worden verplaatst van NEN 5707 naar NEN 5725.

Belangrijkste voorgenomen wijzigingen in protocol 2018 per 1 januari 2018:

  • vooronderzoek in reikwijdte, titel wordt aangevuld
  • vooronderzoek van bijlage E NEN 5707 naar bijlage A NEN 5725, verwijzing wordt aangepast
  • hoofdstuk 5: maaswijdten zeven: 20 en 40 mm
  • par. 6.1, 6.5 en 6.6: <50 gewichts% bodemvreemd materiaal = grond/bodem
  • par. 6.6: 10 kg wordt 10 kg d.s.
  • par. 6.9: m3 wordt m1
  • op enkele punten meer afstemmen op NEN 5707, bv. maximale dikte te bemonsteren bodemlaag schrappen

Belangrijkste voorgenomen wijzigingen in andere documenten, per 1 januari 2018:

  • protocol 2001: toevoegen eisen aan afdichten boorgaten en peilbuizen
  • protocol 2002: inbouwen wijzigingsblad NEN 5744:2011/A1:2013
  • alternatieve methode voor voorpompen diepe peilbuizen
  • vastleggen gegevens: NEN 5707, par. 5.5 e, f en g
  • eisen aan arbeidsveiligheid niet langer in SIKB-documenten

Klik hier voor een overzicht met de overgangstermijnen (wanneer geldt welke versie van welk document).

Vragen en antwoorden op website Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+

Bodem+ geeft op haar website vragen en antwoorden met betrekking tot de interpretatie van de regels voor asbestonderzoek in bodem en grond.

Hier vindt u de vragen en antwoorden van Bodem+

.