Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Informatie voor aannemers

U wilt laten zien dat u goed werk levert

Als aannemer of installateur in een competitieve markt bent u altijd op zoek naar onderscheidend vermogen. U wilt uw opdrachtgever dan ook graag laten zien dat u goed werk levert voor een scherpe prijs. Certificatie is een prima manier om te laten zien dat u zich structureel inspant om goed werk te leveren: vooraf zijn duidelijke afspraken gemaakt over de manier van werken en het product, u spant zich systematisch in om eventuele fouten te voorkomen en u heeft een adequaat opleidingsprogramma voor uw personeel. En om dit aantoonbaar te maken (en uzelf en uw collega's in het bedrijf scherp te houden) heeft u een certificerende instelling ingeschakeld om periodiek te controleren of alles goed verloopt.

In een aantal gevallen is er ook een ander argument om u te certificeren: voor het verkrijgen van een erkenning is het wettelijk verplicht om gecertificeerd (en erkend) te zijn.

BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

Bij het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden wordt BRL SIKB 7700 toegepast:

  • Aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen met prefab betonelementen (protocol 7701)
  • Aanleg of herstel van vloeistofdichte voorziening van (ter plaatse gestort) beton (protocol 7702)
  • Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorzieningen met bitumineus materiaal (protocol 7703)
  • Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met een kunsthartgebonden beschermlaag (protocol 7704)
  • Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting (protocol 7711)

De criteria voor een vloeistofdichte bedrijfsriolering zijn beschreven in protocol 7701, 7702 en 7703.
BRL SIKB 7700 betreft een zgn productcertificaat. De inhoud van de BRL is getoetst en aangepast aan de Verordening Bouwproducten.

Voor welke werkzaamheden is erkenning verplicht

Voor een aantal werkzaamheden die een uitvoerend bedrijf (aannemer) in het kader van bodembescherming verricht, is een erkenning door de overheid verplicht. Zie het overzicht van werkzaamheden waarvoor een erkenning wel of niet verplicht is, met bijbehorende normdocumenten.

Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC)

Bij aanleg onder certificaat kunnen opdrachtgevers (de eigenaren van de vloeren of verhardingen) vragen om een Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC). Deze verklaring wordt per gecertificeerde aanleg door de aannemer ingevuld en ter goedkeuring door de certificerende instelling voorzien van een datumstempel als bewijs dat de voorziening onder certificaat is aangelegd. Het BAOC is verankerd in BRL SIKB 7700.

Bewijs van Herstel Onder Certificaat (BHOC)

De opdrachtgever heeft de keuze tussen het laten herstellen van de vloer door een erkende aannemer of het laten herstellen van de vloer door een niet-erkende aannemer, als er binnen de reguliere inspectieperiode van zes jaar reden is tot herstel. In het eerste geval wordt er een Bewijs Herstel Onder Certificaat (BHOC) op grond van BRL SIKB 7700 afgegeven, door de aannemer. Dit is voor alle aannemers een universeel document zodat het herkenbaar wordt. In het tweede geval wordt er geen BHOC afgegeven.
Desgewenst worden de herstelwerkzaamheden na het werk van de aannemer gekeurd door een erkende inspectie-instelling op grond van de inspectierichtlijn AS 6700. Daarna volgt het keuringsrapport met daarin een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

Logo

Voor werkzaamheden die onder certificatie zijn uitgevoerd mag u het SIKB-logo gebruiken. Dit geldt ook voor werkzaamheden waarvoor een erkenningsverplichting geldt.

Beheer

SIKB verzorgt het beheer over de richtlijnen voor ontwerp, aanleg en inspectie van vloeistofdichte vloeren en verhardingen, alsmede over de richtlijnen voor de inspectie van ondergrondse tanks en kathodische bescherming. Voor het beheer is een Centraal College van Deskundigen bodembeschermingingesteld. In het college zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd.