Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bijzondere categorieën IBC-werken

SIKB heeft de reikwijdte van het protocol 6902 uitgebreid (in werking 2018). Het protocol beschreef al een inspectiemethode voor IBC-werken aangelegd na 1 januari 2014.
Voor eerder - onder het Bouwstoffenbesluit en onder de werking van het IPO-Interimbeleid - aangelegde werken schreef de regelgeving voor, dat deze periodiek dienen te worden geïnspecteerd. Daarvoor was echter nog geen goede en eenduidige inspectiemethode ontwikkeld. De behoefte daaraan werd ook vanuit de praktijk kenbaar gemaakt, door eigenaren van IBC-werken, het bevoegd gezag, en inspectie-instellingen die erkend zijn om IBC-werken te inspecteren. Met de uitbreiding van protocol 6902 is hier invulling aan gegeven.

Niet alle IBC werken vallen onder de werkingssfeer van de AS SIKB 6900. Enkele bijzondere categoriën IBC-werken die buiten de reikwijdte van de AS SIKB 6900 vallen:

  • Werken met Categorie 2 bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit);
  • Werken met bijzondere categorie bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit). Dit zijn verschillende typen asfaltgranulaat (TAGRAC, TAGREC en TFRAC) en AVI-bodemas dat niet in categorie 2 valt.