Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

INSPIRE

Doel: harmoniseren en openbaar maken ruimtelijke gegevens voor milieubeleid

Het doel van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE is het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid. Dit gebeurt door het oprichten van een infrastructuur voor het toegankelijk maken van deze gegevens. De decentrale overheden van de EU-lidstaten worden met deze richtlijn verplicht de ruimtelijke gegevens op verzoek onderling te delen. De richtlijn houdt echter geen verplichting tot harmonisatie en ontwikkeling van de technische infrastructuur in. Er wordt gestreefd zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande gegevensinfrastructuur.

Juridische status

Sinds 15 mei 2007 is INSPIRE van kracht. Deze richtlijn leidt tot een Europese geo-informatie infrastructuur, die een geïntegreerde aanpak van Europees milieubeleid mogelijk maakt. De invoering van INSPIRE is met een implementatiewet in de Nederlandse wet verankerd(zie Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie van 2 juli 2009 en het Besluit INSPIRE van 30 oktober 2009). De wet is in de eerste plaats van belang voor bronhouders (de overheden die informatie opslaan).

Geo-informatie voorziening in Nederland

In Nederland wordt al langer gewerkt aan het programma GIDEON, dat gericht is op het verbeteren van dienstverlening rond geo-informatie en het oprichten van een basisvoorziening voor geo-informatie die duurzaam, succesvol en intensief gebruikt kan worden door alle partijen in de samenleving. De verankering van de Europese INSPIRE-richtlijn in Nederlandse wetgeving is onderdeel van dit proces. Decentrale overheden zullen voornamelijk betrokken worden bij het inbedden van geo-informatie in e-dienstverlening.

Meer informatie over INSPIRE.