Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BoToVa

De Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa) is een instrument dat het toetsen aan bodemnormen uniformeert. Scope is de toetsing aan normen voor land- en waterbodem, grond en baggerspecie, grondwater en bouwstoffen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Software vanuit de markt en de overheid kan rechtstreeks gebruik maken van de reken-functionaliteit van BoToVa (geboden via een webservice).

Het beheer van BoToVa wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Meer informatie over BoToVa

Helpdesk

Vragen over de toetsingsregels en het onderliggende beleid kunt u stellen aan de bodemhelpdesk van Rijkswaterstaat Leefomgeving.