Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Platform Informatiebeheer

Overleg tussen overheden bodem en softwareleveranciers ter bevordering van een goed functionerend bodeminformatiebeheer


Inleiding

RWS Leefomgeving/Bodem+ heeft een belangrijke taak rond het bodeminformatiebeheer van de gezamenlijke overheden. Het ondersteunen van het uitvoeringsprogramma (UP) van het Bodemconvenant is hierbij kenmerkend.

SIKB heeft een lange historie in het faciliteren van deze taken door ondermeer de publicatie van de LIB-dataset, de ontwikkeling en beheer van de controletool op de LIB-dataset en de uitwisselservice. Doordat de informatiebehoefte van het UP steeds meer gestalte krijgt en de consequenties daarvan op de hierboven genoemde automatiseringsproducten én de BodemInformatieSystemen (BIS'sen) duidelijk beginnen te worden, organiseren Bodem+ en SIKB het Platform Informatiebeheer.

Binnen het Platform Informatiebeheer wordt de vertaalslag gemaakt van functionele en inhoudelijke wensen die voortvloeien uit het bodembeleid naar concrete oplossingen. Om tot werkzame instrumenten te komen is een goede afstemming tussen wensen (functioneel) en mogelijke oplossingen (IT-toepassingen) noodzakelijk. Een goede afstemming leidt tevens tot een grotere betrokkenheid en draagvlak.

Doel van het overleg

Doel van het Platform Informatiebeheer is meerledig:

  • Vertaling van de wensen ten aanzien van de inhoud van de LIB-dataset naar concrete wijzigingsvoorstellen aangaande het uitwisselformaat SIKB0101.
  • Afstemming over de controleregels op de LIB-dataset
  • Stimulering en ondersteuning bij de implementatie van de Uitwisselservice
  • Stimulering en ondersteuning bij de implementatie van de digitale aanlevering van onderzoeksgegevens aan overheid (Digitaal Normaal)
  • Signaleren en bediscussiëren van de consequenties van wensen en wijzigingen op de BIS-sen en ander instrumenten (uitwisselservice, controletool, etc)

De inhoudelijke wensen komen onder andere voort uit het UP van het Bodemconvenant. Het Platform Informatiebeheer dient tevens als voorportaal voor wijzigingsvoorstelllen aangaande de LIB-dataset naar de beheerorganisatie van SIKB0101 waar deze verder langs de reguliere weg worden vastgesteld.

Doelgroep:

  • Geïnteresseerde overheden
  • Softwareleveranciers overheden
  • Afgevaardigden van gebruikersoverleg verschillende BIS-sen
  • Andere belanghebbenden en geïnteresserden

Frequentie en agenda:

Het overleg wordt 2 keer per jaar georganiseerd, in maart en september.

Organisatie

Het overleg wordt georganiseerd door Bodem+ met ondersteuning van SIKB.

Agendastukken en verslagen

Agendastukken en verslagen vindt u hier.

Voor meer informatie:

Het overleg staat open voor iedereen die binnen de doelgroep valt en interesse heeft in het onderwerp. U kunt u aanmelden en eventuele agendapunten aanreiken door een e-mail te sturen naar secretariaat@sikb.nl voorzien van uw NAW gegevens.